25 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29573

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI

MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ

PARA CEZASI ALT SINIRININ ARTIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/1)

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde tespit edilen 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olan %5,58 (beş virgül elli sekiz) artış esas alınarak, 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere 17.700 TL olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.