23 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29571

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretime, öğrencilerin kayıtlarına ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Diş Hekimliği Fakültesinde öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Dekan: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Ders kurulu: Dönem I, II ve III'te belli bir konu başlığı altında, ilgili bilim alanlarının birbirini tamamlar şekilde yapılandırılmış derslerinden oluşmuş eğitim modülünü,

ç) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,

d) Dönem koordinatörü: Diş hekimliği müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmının planlanması ve diğer dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden, ilgili döneminin ölçme değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim elemanını,

e) Dönem notu: Her kurul dışı ders, ders kurulu ve stajdan 100 üzerinden alınan notun ilgili AKTS’leri ile çarpımları toplamının o dönemdeki toplam AKTS'ye bölünmesi ile elde edilen sayıyı,

f) Ek sınav: Azami süre sonunda ilişiği kesilmeyen ancak diploma almaya hak kazanamayan öğrencilere tanınan sınav hakkını,

g) Eşdeğer ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki herhangi bir ders ile en az aynı haftalık ders saatine sahip olan ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile o dersin yerine sayılabilir nitelikte bulunan dersi,

ğ) Fakülte: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) Genel koordinatör: Diş Hekimliği müfredatının planlanması, yürütülmesi ve ölçme değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim elemanını,

j) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

k) Kurul dışı ders: Tüm dönemlerde, kurul dersleri dışında kalan dersleri,

l) Mütevelli Heyeti: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

m) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarım dönem veya dönemlerde yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranan dersi,

n) Pratik ders: Dönem I, II ve III’te yaptırılan uygulamalı dersleri,

o) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,

p) Staj: Dönem IV ve V'te klinik eğitim amaçlı, kuramsal eğitime ek olarak beceri ve tutum eğitiminin de verildiği, değişik branşlarda rotasyon şeklinde yapılan eğitim modüllerini,

r) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları halde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğrenimine devam ettirilen öğrenciyi,

s) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Kayıtlar

MADDE 5 – (1) Fakülteye yeni kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. İstenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yabancı uyruklu adayların, birinci fıkrada belirtilen koşulların yanı sıra, Senatoca belirlenen diğer koşulları da sağlamaları gerekir. Ancak Türkçe düzeyi yeterli düzeyde bulunmayan öğrenciler Fakültede öğrenime başlayamaz.

(3) Kayıtlar her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yenilenir. Kaydını yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları azami öğrenim süreleri sonuna kadar askıya alınır ve kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğretim ücretini ödemek koşulu ile yürürlükteki ders programına Fakülte Yönetim Kurulunca intibakları yapılarak, öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Öğretim ücreti

MADDE 6 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Ücretler, her akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğretim ücretleri, akademik takvimde belirlenen tarihlerde ödenir. Öğretim ücretlerini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları, azami öğretim süreleri sonuna kadar askıya alınır.

(2) Öğretim ücreti, yaz öğretimi ve ek sınavların ücretini kapsamaz. Bu tür ücretler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Belirlenen kayıt tarihlerinden sonra kayıt yaptıran öğrencilerden Mütevelli Heyetinin belirlemiş olduğu gecikme faizi alınır.

(4) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrencinin öğretim ücretinin derslerin başlangıcının birinci haftası sonuna kadar %90’ı, ikinci haftasında %75’i, üçüncü haftasında %50’si iade edilir. Üçüncü haftadan sonraki kayıt sildirmelerde ücret iadesi yapılmaz.

(5) Staj tekrarlama durumunda olan öğrencilerden;

a) Staj süresi üç aya kadar üç ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %25’i,

b) Staj süresi altı aya kadar altı ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %50’si,

c) Staj süresi dokuz aya kadar dokuz ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %75’i,

ç) Staj süresi on iki aya kadar on iki ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin tamamı,

alınır.

Yatay geçişler

MADDE 7 – (1) Başka diş hekimliği fakültelerinden Fakülteye yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, stajlar ve bunların süreleri ile AKTS’leri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Öğrenciler mezun olabilmek için beş yıllık eğitim-öğretim süresince toplam en az 300 AKTS’lik ders yükünü başarıyla tamamlamak zorundadır.

(2) Fakültede eğitim-öğretim süresi, hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, her biri bir ders yılını kapsayan beş dönemden oluşur. Her dönem sınavlar hariç en az otuz iki hafta sürelidir. Öğrenciler eğitimlerini en çok sekiz yılda tamamlamak zorundadır. Belirlenen azami süre içinde eğitimini tamamlayamayan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçer.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 9 – (1) Fakültede öğretim dili kısmen (%30) yabancı dildedir. Öğrencilerin mezun olabilmek için beş yıllık eğitim-öğretim süresince tamamlaması gereken toplam 300 AKTS’lik ders yükünün %30'unu yabancı dilde alması gereklidir.

(2) Türkçe yapılan derslerde yabancı dildeki kaynaklardan yararlanılabilir. Ödev, proje ve raporların İngilizce hazırlanması istenebilir.

Yabancı dil yeterlik sınavı ve hazırlık eğitimi

MADDE 10 – (1) Fakülteye kabul edilen tüm öğrenciler, önce Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulacak öğrenciler, Fakülteye devam ederler. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi tutulurlar.

(2) Yabancı dil hazırlık programını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre programla ilişiği kesilir.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim genel olarak ders kurulları, teorik, pratik dersler ve staj esasına göre yapılır. Fakültenin eğitiminde teorik ve pratik dersler bir bütünlük arz eder. Bu nedenle ERASMUS ve benzeri öğrenci değişim programları haricinde, Üniversite bünyesi dışındaki herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders, staj yapılması ve aynı nedenle dışarıdan öğrenci başvurusu kabul edilmez.

(2) Diş hekimliği öğretiminde her dönemde uygulanan, Biyoistatistik dışındaki, DHF ve ENG kodlu teorik ve pratik dersler ön koşullu dersler olduğundan, Fakültede dönem geçme sistemi uygulanır. Bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrencinin başarılı sayılması için her dersten aldığı notun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Bütünleme sınav sonuçlarına göre başarısız olan öğrenciler izleyen akademik yılda sadece başarısız olduğu dersleri tekrar eder.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Derslere devam esasları, fakültenin tüm eğitim-öğretim dönemleri teorik ve/veya pratik dersler, stajlar ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalardan oluşur. Pratik dersler, laboratuvar ve klinik çalışması, tartışma, seminer ve saha çalışmalarını içerir. Teorik ve pratik dersler, kurslar ile öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara devam zorunludur ve yoklama yapılır.

(2) Devamsızlığı belirli bir sınırı aşan öğrenciler, kurul dışı ders, ders kurulu veya stajda başarısız olmuş sayılır, bu öğrenciler için 16 ve 19 uncu maddeler uyarınca işlem yapılır. Devamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesine ilişkin ilke ve kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

Sınavlar ve başarı notu

MADDE 13 – (1) Fakültede tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve başarı notları 0-100 arasında bir sayı olarak belirlenir. Fakültede başarılı olmak için dönem sonu notunun en az 60 olması gerekir.

(2) Sınavlar, ders kurulu sınavı, dönem sonu sınavı, Senatonun uygun görmesi halinde bütünleme sınavı, staj sonu sınavı, ara sınav ve mazeret sınavı adı altında yapılır. Sınav tarihleri ilgili anabilim dalları ve koordinatörler tarafından belirlenir. Bunlardan;

a) Ders kurulu sınavı, ders kurulları sonunda yapılan sınavlardır.

b) Dönem sonu sınavı, ders kurulları ve kurul dışı dersler için her dönem sonunda, son ders kurulu sınavının veya kurul dışı dersin bitiminden sonra yapılan ve bütün dönemi kapsayan tek sınavdır.

c) Staj sonu sınavı, Fakültedeki her stajın sonunda ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak teorik ve/veya pratik sınav yapılır. Teorik sınav sözlü ve/veya yazılı olabilir. Notu 60 veya üzerinde olan öğrenciler başarılı kabul edilir.

ç) Bütünleme sınavı, dönem sonu veya staj sonu sınavında başarılı olamayan veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için o dönemdeki tüm ders ve stajlar bittikten sonra anabilim dalları tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Teorik sınav sözlü ve/veya yazılı olabilir. Dönem IV ve V’te stajlardan başarılı olamayan öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına ilgili birim tarafından belirlenen yer ve tarihte girer. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenci stajı tekrarlar. Öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.

d) Ara sınav, ders kurulları dışında kalan teorik ve pratik dersler için her yarım dönemde en az bir tane yapılır.

e) Mazeret sınavı, ilk üç dönemde herhangi bir ders kurulundan, kurul dışı dersten veya staj sonu sınavından F2 alan öğrenci için rapora bağlanmış bir hastalığı yüzünden veya ilgili öğretim elemanı ve anabilim dalı başkanı tarafından geçerli bulunan başka bir zorunlu nedenle sınava girememiş öğrenciler için talep etmeleri halinde yapılır.

(3) Sınavlar teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Teorik sınav sözlü ve/veya yazılı olabilir. Tüm sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ilgili birim tarafından tespit edilen yer, gün ve saatte yapılır.

(4) Başarı notu aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Ders kurulları notu, o dönemdeki ders kurulları ağırlıklı not ortalamasının %60’ı ile dönem sonu sınav notunun %40’ının toplanması ile elde edilir. Dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavından alınan notun en az 50 olması ders kurullarını başarmak için ön koşuldur. Bu notu almış öğrencilerin dönemi başarmış sayılması için dönem notlarının en az 60 olması gerekir. Ders kurullarının ağırlıklı not ortalaması; her ders kurulundan alınan not ile o ders kurulu saatinin çarpımından elde edilen sayıların toplamının o akademik yıldaki ders kurulları saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilecek sayıdır,

b) Ders kurulları dışındaki dersler, ilk üç dönemde ders kurulları dışındaki derslerden başarılı olmak için dönem sonu sınavından alınan notun en az 50 olması ve ara sınav ortalamalarının %60’ı ile dönem sonu sınav notunun %40’ının toplanması sonucu elde edilen notun en az 60 olması gerekir.

Pratik uygulama ve telafi

MADDE 14 – (1) Diş Hekimliği pratik uygulamalarında, her öğrencinin her dönem belirli sayıda pratik çalışmayı verilen sürede veya telafi süresinde tamamlaması ve teslim etmesi zorunludur. Her anabilim dalı, telafilere ilişkin uygulamanın ne şekilde olacağını dönem başında öğrencilere duyurur. Bu çalışmaları verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersi başaramamış sayılır. Diş hekimliği meslek eğitimi klinik çalışmalarında, uygulamalı çalışmanın niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalınca saptanır ve öğrencilere duyurulur.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 15 – (1) Bir kurul dışı ders, ders kurulu veya stajdan kazanılan AKTS kredisi, o dersin, ders kurulunun veya stajın AKTS kredisi ile öğrencinin aldığı notun çarpılması sonucu bulunan sayıdır.

(2) Genel not ortalaması, Fakülteye girişten itibaren kayıt olunan tüm kurul dışı dersler, ders kurulları ve stajlardan kazanılan AKTS kredileri toplamının bu kurul dışı dersler, ders kurulları ve stajların AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

(3) Önceki not ne olursa olsun tekrar edilen derslerden veya stajlardan bütünleme ve yaz öğretimi dâhil alınan en son not esastır.

(4) Ortalamanın hesaplanmasında sonuç virgülden sonra iki hane yürütülür.

Başarısızlık durumları

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin başarısızlık ve devam durumlarını gösteren geçici harf notları aşağıda tanımlanmıştır:

a) F1, mazeretsiz devamsız öğrencilere verilir. Bu öğrenciler,

1) Bir ders kurulunda yer alan tüm pratik saatlerin %10’undan veya tüm teorik saatlerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, devamsız olduğu ders kurulu sınavına giremez, F1 alır ve devamsız olduğu ders kurulu sınavından sıfır almış kabul edilir. Ancak bu öğrenciler, diğer kurul sınavlarına, dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilirler.

2) Kurul dışı derslerde dönem boyunca yer alan tüm pratik saatlerin %10’undan veya tüm teorik saatlerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci F1 alır ve devamsız olduğu kurul dışı dersi tekrarlar.

3) Stajlara devam zorunlu olup, toplam staj süresinin %10’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci F1 alır ve stajı tekrarlar.

b) F2, mazeretli devamsız öğrencilere verilir. Bu öğrenciler,

1) Bir ders kurulunda yer alan tüm pratik saatlerin %10’undan veya tüm teorik saatlerin %20’sinden fazlasına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devam edemeyen öğrenci, o ders kurulu sınavına giremez, F2 alır ve mazeretli devamsız olduğu ders kurulu sınav notu olarak sıfır almış kabul edilir. Ancak, bu öğrenciler giremedikleri bu sınavın mazeret sınavına ve bütünleme sınavına girebilirler. Mazeret sınavında aldığı not F2 notu yerine geçer.

2) Kurul dışı derslerde dönem boyunca yer alan tüm pratik saatlerin %10’undan veya tüm teorik saatlerin %20’sinden fazlasına Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen mazereti nedeniyle devam edemeyen öğrenci, ara sınav ve dönem sonu sınavına giremez, F2 alır ve bu sınavlardan sıfır almış kabul edilir. Ancak bu öğrenciler giremedikleri sınavların mazeret sınavı ve bütünleme sınavına girebilir. Mazeret sınavından aldığı not F2 notu yerine geçer.

3) Stajlara devam zorunlu olup, toplam staj süresinin %10’undan fazlasına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devam edemeyen öğrenci F2 alır ve stajı tekrarlar.

c) F3, ders kurulu sınavı, staj sonu sınavı veya kurul dışı derslerin dönem sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciye verilir ve bu öğrenci sıfır almış sayılır. İlk üç dönemde dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavına, daha sonraki dönemlerde ise bütünleme sınavına girebilir. Bu sınavlarda aldığı not F3 yerine geçer.

ç) F4, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı notu 0-49 arasında olanlar ile dönem notu, staj notu veya staj sonu bütünleme sınavı notu 0-59 arasında olan öğrencilere verilir.

d) F5, bir eğitim-öğretim dönemi boyunca devamsızlığı eğitim süresinin %30’unu aşan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavına giremez, sıfır almış sayılır. Dönem notu olarak F5 alır ve dönemi tekrarlar.

(2) Dönem IV’te bütünleme sınav sonuçlarına göre bir veya daha fazla stajdan başarısız olan öğrencilere iki dönem arasında, akademik takvimin elverdiği ölçüde ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla staj tekrarı yaptırılabilir.

(3) Dönem V’te başarısız olunan staj veya stajlar 6 ve 8 inci maddelerin hükümleri saklı kalmak koşuluyla tekrar edilebilir. Bu stajların başlama tarihleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Ders kurulu sınavlarının not ortalaması ne olursa olsun F3 alan ve bütünleme sınavına girmeyen öğrenci dönemi tekrarlar.

(5) F5 veya bütünleme sınavında F4 alan öğrenciler dönemi tekrarlar.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sınavda sıfır verilir. Bu öğrenci hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

Mezuniyet başarı dereceleri

MADDE 17 – (1) Fakültedeki sınavların değerlendirilmesinde kullanılan notlar ile mezuniyet dereceleri aşağıda gösterilmiştir:

      Genel Not Ortalaması           Mezuniyet Başarı Derecesi

                90-100                                  Üstün başarı

                80-89                                    Pekiyi

                70-79                                    İyi

                60-69                                    Orta

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Tüm sınav sonuçları, en geç sınavı izleyen on iş günü içinde ilan edilir. Kurul dışı derslerde öğretim elemanları, kurullarda dönem koordinatörü, öğrencilerin istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere göstermekle yükümlüdür.

(2) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, bu itirazlarını öncelikle ilgili öğretim elemanı ile sınav kâğıtlarını da inceleyerek çözmeye çalışırlar. Sınav sonuçlarına itirazlarını koruyan, ya da aldıkları başarı notuna itiraz etmek isteyen öğrenciler, bu itirazlarını sınav sonuçlarının veya başarı notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak iletirler. Bu başvurular, Dekanlıkça görevlendirilen ve biri ilgili birimin öğretim elemanı olan üç kişilik komisyon tarafından incelenerek iki iş günü içinde sonuçlandırılır ve doldurulacak bir not değişikliği formu ile durum Dekanlığa bildirilir. Notta hata olduğunun belirlenmesi durumunda, ilgili öğretim elemanı da dolduracağı not değişikliği formu ile gerekli düzeltmeyi yapar. Bu sonuç öğrenciye Dekan tarafından yazılı olarak bildirilir. Doldurulan formlar, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanarak kesinleşir.

Ön koşul ve dönem tekrarı

MADDE 19 – (1) Diş Hekimliği eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön koşuludur; bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenciler başarısız oldukları ders veya stajları tekrarlar. Öğrenciler bir döneme ait stajlar tamamlanmadan bir sonraki döneme devam edemez. Dönem V stajlarına Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dönem içinde başlanabilir.

(2) Mesleki dersler dışında kalan zorunlu ve seçmeli derslere devam ettikleri halde sınavlarda başarısız olan öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir sonraki öğretim döneminde devam zorunluluğu olmadan başarısız oldukları dersi alıp sınavlarına girebilirler.

(3) Mesleki dersler dışında kalan zorunlu ve seçmeli derslerden devamsızlık nedeniyle kalan veya yatay geçişle Fakülteye kabul edilen ve bu dersleri almak zorunda olan öğrenciler, mevcut ders programları ile çakışıyor ise, bu dersleri yaz okulunda almalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mazeret, İzinli Sayılma ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Mazeret

MADDE 20 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için mazeretini geçerli bir belge ile belgelendirmesi ve bu durumun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

(2) Senatoca belirlenen esas ve usullerine uygun olarak rapor alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç işgünü içinde Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Merkezince onaylanan raporunu Dekanlığa teslim eder. Öğrenci, bu süreler içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez. Ancak rapor bitiminden sonra mazeret sınavlarına girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu süreler içinde sayılır.

(3) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerden, dönem sonu sınavına giremeyenler için mazeret sınavı hakkı vardır. Bu sınavdan başarısız olanlar, bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavına Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen sebeple giremeyen öğrenciye ise mazeret sınavına girme hakkı tanınır.

İzinli sayılma

MADDE 21 – (1) Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler, Dekanlığa başvurarak bir dönem için izin isteyebilir. Öğrencilere izinler, yabancı dil hazırlık eğitimindeki öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün görüşü de alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından verilebilir. Bu izin dönem başlamadan istenir. İzin alabilmek için yıllık öğrenim harcının yatırılmış olması gerekir.

(2) İzinler, bir defada en çok bir dönem ve tüm öğretim süresinde de toplam iki dönem verilir. ERASMUS ve benzeri öğrenci değişim programları haricinde, izinli geçen süreler öğretim süreleri dışındadır.

(3) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmi makamlarca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır.

(4) İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(5) Bir dönemde on hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o dönem izinli sayılırlar.

İzinli veya raporlu geçen sürede öğretim ücreti

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlülükleri devam eder ve bu öğrenciler her dönem başında öğrenim ücretlerinin %50’sini öderler. Dönem ücretinin tamamını ödedikten sonra izinli sayılan öğrencilerin kayıt ücretlerinin %50’si izleyen dönem borcuna mahsup edilir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır.

Diploma ve diploma eki

MADDE 23 – (1) Diş hekimi diploması ve diploma eki, beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara verilir. Diplomaya unvan yazılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Azami Süre, Ek Sınavlar ve İlişik Kesme

Azami süre

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitim süresi hariç, kayıt oldukları akademik yılbaşından başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, diş hekimliği öğretimini azami sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Azami süre bitiminde hiç alınmamış stajı bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Azami süre içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Azami süre sonunda birinci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak bu Yönetmelik hükümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler, başarısız oldukları stajlardan, ağustos ayında birer hafta ara ile açılan ek sınavlar 1 ve ek sınavlar 2, sınavlarına girerler. Bu sınavlar sonucu başarısız staj sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Üniversiteden ilişiği kesilen bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla, başka bir üniversitenin öğretim dili Türkçe olan diş hekimliği fakültelerinin birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Ek sınavlar

MADDE 25 – (1) Ek sınavlar sonucunda başarısız staj sayısını beş veya daha aza indiren uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları stajlar için üç akademik yıl, ek sınavları almadan başarısız staj sayısını beş staja kadar indirmiş uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları stajlar için dört akademik yıl, bir stajdan başarısız olanlar ise sınırsız süre ile başarısız oldukları stajın sınavlarına girerler.

(2) Ek sınavlara girecek öğrenciler, her bir staj için, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav ücretini öderler.

(3) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri stajları belirtir yazılı başvurularını Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekir.

İlişik kesme

MADDE 26 – (1) 25 inci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak kazanamayan uzatmalı öğrencilerin 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Açılacak sınavlara, üst üste toplam üç eğitim-öğretim yılı süresince hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.