18 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29566

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5916                                                                                                         Karar Tarihi: 16/12/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2015 tarihli toplantısında; 03/10/2013 tarihli ve 4638-1 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen “Doğal Gaz İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin Tarifelerine Esas Gelir Tavanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” çerçevesinde 23/05/2003 tarihli ve DİL/148-17/021 numaralı iletim lisansı sahibi Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) 2016 yılı iletim ve sevkiyat kontrol bedellerinin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde-1:

a) İletim Kapasite Bedeli; Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca, taşıyıcı tarafından iletim şebekesi üzerinde belirlenen ve ilan edilen giriş ve çıkış noktalarında, taşıtan tarafından Sm3/gün olarak rezerve edilen kapasite karşılığında taşıyıcıya ödenecek kapasite bedeli üst sınırları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Taşıyıcı, kapasite rezervasyonlarını “kesintisiz taşıma hizmeti” esasına göre yapar.

b) İletim Hizmet Bedeli; Taşıtanın BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esasları ve Standart Taşıma Sözleşmesi çerçevesinde sahip olduğu, iletim şebekesine doğal gaz girişi yapma ve iletim şebekesinden doğal gaz çekme hakkı kapsamında, şebekeden çektiği birim Sm3 doğal gaz için taşıyıcıya ödeyeceği iletim hizmet bedeli üst sınırı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Madde-2: Sevkiyat kontrol bedellerinin hesaplanmasında 04/12/2014 tarihli ve 5341 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen Birinci Uygulama Dönemine İlişkin Yöntem Bildirimi esas alınır.

Madde-3: Bu Kararda hacim (TL/Sm3) cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller, 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde-4: Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller için doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde-5: Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir.

Madde-6: Bu Karar 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde-7: Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.