18 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29566

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5917-3                                                                                                     Karar Tarihi: 16/12/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2015 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında, 28/12/2012 tarih ve 28511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın;

“(3) 25/06/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği uyarınca Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu belgelenmiş olan veya İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden seracılık faaliyetine ilişkin olduğuna dair belge alınan abonelikler ve bunlara ait her türlü tesis ve/veya ekipmanı da bu abone grubuna dahildir.”eklenmesine,

karar verilmiştir.