16 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29564

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ELEKTRİK LAMBALARI VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN

ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞDE (SGM-2015/9)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/40)

MADDE 1 – 14/2/2015 tarihli ve 29267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin (SGM-2015/9) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına  aşağıdaki (e) bendi ve ikinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“e) 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni bir model tanımlayıcısı ile piyasaya arz edilecek olan her lamba modeli için satıcılara Ek-I’in 1 inci  maddesinde belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik etiket temin edilir. Bu etiket, diğer lamba modelleri için de satıcılara temin edilebilir.”

“d) 1/1/2016 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek olan her armatürü modeli için satıcılara Ek-I’in 2 nci maddesinde  belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik etiket temin edilir. Bu etiket, diğer aydınlatma armatürü modelleri için de satıcılara temin edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“a) Modelin, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği bir şekilde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, ürünün tedarikçileri Ek-IV’e uygun bilgiyi temin eder. Teklifin internet üzerinden yapıldığı ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında elektronik etiket temin edildiği durumlarda Ek-VIII’in uygulanmasını,”

“ç) Modelin, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği bir şekilde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, ürünün tedarikçileri Ek-IV’e uygun bilgiyi temin eder. Teklifin internet üzerinden yapıldığı ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında elektronik etiket temin edildiği durumlarda Ek-VIII uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-VIII eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2015

29267

 

Eki için tıklayınız.