16 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29564

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE

DAİR TEBLİĞDE (SGM-2013/6) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/38)

MADDE 1 – 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin (SGM-2013/6) 5 inci maddesine aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni bir model tanımlayıcısı ile piyasaya arz edilecek olan her ev tipi çamaşır kurutma makinesi modeli için satıcılara Ek-I’de belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik etiket temin edilir. Bu etiket, diğer ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelleri için de satıcılara temin edilebilir.

(3) 1/1/2016 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek olan her ev tipi çamaşır kurutma makinesi modeli için satıcılara Ek-II’de belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik ürün bilgi formu temin edilir. Bu form, diğer ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelleri için de satıcılara temin edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği ve 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, ürünün tedarikçileri Ek-IV’e uygun bilgiyi temin eder. Teklifin internet üzerinden yapıldığı ve 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında elektronik etiket ve ürün bilgi formunun temin edildiği durumlarda Ek-VIII’i uygulamak,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-VIII eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/5/2013

28648

 

Eki için tıklayınız.