16 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29564

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞDE

(SGM/2013-11) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2015/36)

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin (SGM/2013-11) 5 inci maddesine aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“(4) 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni bir model tanımlayıcısı ile piyasaya arz edilecek olan her klima modeli için satıcılara Ek-III’te belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik etiket temin edilir. Bu etiket, diğer klima modelleri için de satıcılara temin edilebilir.

(5) 1/1/2016 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek olan her klima modeli için satıcılara Ek-IV’te belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik ürün bilgi formu temin edilir. Bu form, diğer klima modelleri için de satıcılara temin edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Klimaların, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği bir şekilde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, ürünün tedarikçileri Ek-IV’e ve Ek-VI’ya uygun bilgiyi temin eder. Teklifin internet üzerinden yapıldığı ve 5 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında elektronik etiket ve ürün bilgi formunun temin edildiği durumlarda Ek-IX’u uygulamak,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-IX eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2013

28661

 

Eki için tıklayınız.