16 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29564

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TELEVİZYONLARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞDE

(SGM-2012/7) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2015/34)

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin (SGM-2012/7) 5 inci maddesine aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(3) 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni bir model tanımlayıcısı ile piyasaya arz edilecek olan her televizyon modeli için satıcılara Ek-V’te belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik etiket temin edilir. Bu etiket, diğer televizyon modelleri için de satıcılara temin edilebilir.

(4) 1/1/2016 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek olan her televizyon modeli için satıcılara Ek-III’te belirtilen şekil ve içeriğe uygun  bir elektronik ürün bilgi formu temin edilir. Bu form, diğer televizyon modelleri için de satıcılara temin edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Televizyonların, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği bir şekilde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, ürünün tedarikçileri Ek-VI’ya uygun bilgiyi temin eder. Teklifin internet üzerinden yapıldığı ve 5 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında elektronik etiket ve ürün bilgi formunun temin edildiği durumlarda Ek-IX’u uygulamak,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-IX eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2012

28331

 

Eki için tıklayınız.