16 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29564

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE

DAİR TEBLİĞDE (SGM-2012/6) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/33)

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğin (SGM-2012/6) 5 inci maddesine aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni bir model tanımlayıcısı ile piyasaya arz edilecek olan her ev tipi çamaşır makinesi modeli için satıcılara Ek-I’de belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik etiket temin edilir. Bu etiket, diğer ev tipi çamaşır makinesi modelleri için de satıcılara temin edilebilir.

(3) 1/1/2016 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek olan her ev tipi çamaşır makinesi modeli için satıcılara Ek-II’de belirtilen şekil ve içeriğe uygun bir elektronik ürün bilgi formu temin edilir. Bu form, diğer ev tipi çamaşır makinesi modelleri için de satıcılara temin edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ev tipi çamaşır makinesinin, nihai kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği bir şekilde satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, ürünün tedarikçileri Ek-IV’e uygun bilgiyi temin eder. Teklifin internet üzerinden yapıldığı ve 5 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında elektronik etiket ve ürün bilgi formunun temin edildiği durumlarda Ek-VIII’i uygulamak,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-VIII eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2012

28331

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/5/2013

28648

 

Eki için tıklayınız.