14 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29562

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisansüstü programından ilişiği kesilmemiş olan ve belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenciler, 6 ncı maddede yer alan eğitim-öğretim ücretini öderler. Özel öğrencilere uygulanacak kabul şartları ilgili kurulca belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Anabilim dalı başkanlığı dönem projesi dersi için en geç ikinci yarıyılın başında her öğrenciye bir öğretim elemanını danışman olarak önerir. Dönem projesi dersi danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerektiğinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dönem projesi dersi danışmanı değiştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Anabilim dalı başkanlığı öğrencinin eğitim gördüğü yarıyılı temel alarak her bir öğrenci için Üniversitenin bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve/veya ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla eş tez danışmanı da atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik jürileri kurabilir. Doktora yeterlik jürisi her öğrenci için ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır.  Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin doktora yeterlik sınavından başarılı veya başarısız olduğuna en az salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2014

29057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/5/2015

29365