14 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29562

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“l) Öğretim elemanları: İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanları ve öğretim yardımcılarını,

m) Öğretim yardımcıları: Üniversitede belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere göre düzenlenir. Bu personel, aylık, izin ve diğer özlük hakları bakımından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.

(2) Rektörün izni Mütevelli Heyeti Başkanı, dekan ve yüksekokul müdürlerinin izinleri Rektör, diğer akademik personelin izni ilgili birim amirinin önerisi ile Rektör tarafından verilir. Öğretim elemanları dışındaki personelin izinleri ise ilgili birim yöneticisinin önerisi ve Rektörün onayı ile verilir.

(3) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemlerinde, 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2008

27037