13 Aralık 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29561

YÖNETMELİK

Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2015 tarihli ve 29482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Staj dersleri ile öğretim programındaki hiç kayıt olunmamış dersler veya devamsızlıktan kalınan derslerden ek sınav hakkı verilmez. GNO’ları 2,00’ın altında kalan öğrencilerden en fazla iki dersi FF veya FD notu olan öğrenciler ile başarısız dersi bulunmadığı halde mezuniyet koşulunu sağlayamayan öğrencilere en fazla iki dersten ek sınav hakkı verilir. GNO’ları 2,00’ın üstünde olup en fazla iki dersi FF veya FD notu olan öğrenciler sadece FF veya FD notu olan dersler için ek sınav hakkından yararlanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) T: Transfer notu, daha önce bir yükseköğretim kurumunda eğitim görmüş ve başarılı olduğu dersleri saydırmak isteyen öğrencilere, önceki üniversitesindeki transkriptinde yer alan notun, harf notu dönüşümü yapılmadığı takdirde verilir. T notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2015

29482