12 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29560

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “olarak görev yapıyor olmak,” ibareleri “kadrolarında görev yapmış olmak,” şeklinde, aynı fıkranın (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “din görevlisi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendine “Çocuk eğiticisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “din görevlisi,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Eğitim fakültesi, mesleki eğitim fakültesi ve teknik eğitim fakültelerinin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak veya 4 yıllık lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifikalarından birine sahip olmak,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2014

29219

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2015

29451