10 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29558

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAZIR AMBALAJ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: ÖSGM/2005-18)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSGM/2015-11)

MADDE 1 – 14/10/2005 tarihli ve 25966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (Tebliğ No: ÖSGM/2005-18) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 - Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

HAZTEK: Bu Tebliğin 5 inci maddesinde bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Hazır Ambalaj Teknik Komitesini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – “HAZTEK” aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını temsilen bir üye,

b) Sağlık Bakanlığını temsilen bir üye,

c) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye,

d) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye (Hazır Ambalajlı Mamuller Şubesi Müdürlüğü personeli de gözlemci olarak görevlendirilir),

e) Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye,

f) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu temsilen bir üye,

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ni temsilen bir üye,

h) Aerosol Sanayicileri Derneği (ASAD)'ni temsilen bir üye,

i) Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD)'ni temsilen bir üye,

j) Bira - Malt Üreticileri Derneği (BMÜD)'ni temsilen bir üye,

k) Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD)'ni temsilen bir üye,

l) Esnek (Fleksıbıl) Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD)’ni temsilen bir üye,

m) Etiket Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

n) Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonunu temsilen iki üye,

o) Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)'ni temsilen bir üye,

p) Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

r) Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA)'ni temsilen bir üye,

s) Şarap Üreticileri Derneğini temsilen bir üye,

t) Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD)'ni temsilen bir üye,

u) Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)' temsilen bir üye,

v) İstanbul Ticaret Odası (İTO)’ temsilen iki üye,

y) Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)' temsilen bir üye,

z) Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD)’ni temsilen bir üye,

Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Komite toplantılarına görevlendirilmiş üyelerin devamlı katılması esastır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile üye tam sayısının üçte birinin katılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.”

“b) Komitenin Başkanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendireceği Daire Başkanı tarafından yürütülür.”

“e) Toplantıda alınan kararlar tutanağa yazılır ve kararın bir örneği komite sekretaryası tarafından, bir sonraki toplantı daveti ile birlikte üyelere gönderilir.”

“f) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı tutanak üyelerce imzalanarak onaylanır. Acil hallerde toplantı akabinde de imzalanabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 - Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.