10 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29558

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/5/2003 tarihli ve 25119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.