9 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29557

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Marmara Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Mikro ve makro düzeyde sürdürülebilir büyüme, kalkınma, ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik gibi alanlarda bilgi üretmek, araştırma ve uygulama yapmak,

b) Sürdürülebilirliğin bir bilim olarak gelişmesi ve uygulamada yaygınlaşmasını sağlama amacıyla faaliyette bulunmak,

c) Sürdürülebilirlikle ilgili konularda Üniversitede mevcut bilgi ve deneyimlerden yararlanarak teknoloji üretme, geliştirme, mal ve hizmet üretme yoluyla Türkiye’nin bilimsel, teknolojik, kültürel alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak,

ç) Sürdürülebilirlikle ilgili konularda eğitim, öğretim vermek, sertifika programları açmak ve yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek, derecelendirme ve akreditasyon yapmak, analiz, Ar-Ge ve proje desteği sağlamak ve benzeri yollarla Üniversiteye kaynak yaratmak,

d) Sürdürülebilirlikle ilgili konularda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde araştırmalar ve projeler yapmak, yapılmasını teşvik etmek, kolaylaştırmak,

e) Toplumun bütün kesimlerinde çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak, sürdürebilirlik bilincinin yükselmesi, benimsenmesi ve uygulamaya yansımasına hizmet edecek faaliyetlerde bulunmak,

f) Sürdürebilirlikle ilgili konularda hem ulusal hem de uluslararası kurum, kuruluş ve araştırmacılar ile iş birliği yapmak,

g) Merkezin olanakları, vizyonu, stratejileri ve amacı çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, 4 üncü maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili konuları ve sorunları incelemek, araştırma, proje ve atölye çalışmaları yapmak, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel faaliyetleri düzenlemek, tasarım/model oluşturmak, ölçek, değerlendirme ve derecelendirme kriterleri geliştirmek, uygulamak ve akreditasyon yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, analiz, Ar-Ge hizmeti ve proje desteği sağlamak,

b) Sürdürülebilirlikle ilgili konularda, uzmanların katkısıyla, kısa ve/veya uzun dönemli ulusal ve/veya uluslararası düzeyde eğitim faaliyetleri düzenlemek, yürütmek, yürütülmesini sağlamak ve mevcut eğitim programlarına destek vermek, sertifika programları açmak ve devam ettirmek,

c) Sürdürülebilirlikle ilgili konulardaki çalışmalara ve ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, sürdürülebilirlikle ilişkili her türlü kurum, kuruluş, kişi topluluğu ve bireyler arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak,

ç) Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarındaki sorunları gidermeye hizmet edebilecek araştırma ve projelerin yapılmasını, bunların devamının yaşama geçirilmesini özendirmek, bu amaca hizmet eden yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek,

d) Merkez olarak faaliyet alanı ile ilgili konularda yayım yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışman Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla oniki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak,

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.