9 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29557

YÖNETMELİK

KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK

PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO Karatay Üniversitesinde yürütülen İngilizce Hazırlık Sınıfına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, KTO Karatay Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) CAE (Certificate in Advanced English): İleri Düzey İngilizce Sertifikası Sınavını,

b) CPE (Certificate of Proficiency in English): İngilizce Yeterlilik Sertifikası Sınavını,

c) FCE: (First Certificate in English): İngilizce İlk Sertifikası Sınavını,

ç) Hazırlık Sınıfı: Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfını,

d) IELTS (International English Language Testing System-General): Uluslararası İngilizce Dili Test Sistemi Genel Sınavını,

e) Hazırlık Sınıfı Koordinatörü: KTO Karatay Üniversitesinin İngilizce Hazırlık Sınıfının koordinasyonundan sorumlu görevlisini,

f) Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü: KTO Karatay Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfının koordinasyonundan sorumlu birimini,

g) KEPT (Karatay English Proficiency Test): Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavını,

ğ) Kur: Hazırlık Sınıfındaki 8 haftalık eğitim-öğretim süresini,

h) PTE-A (Pearson Test of English Academic): Pearson Akademik İngilizce Sınavını,

ı) Rektör/Rektörlük: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

i) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,

j) STS (Seviye Tespit Sınavı): Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavını,

k) TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet Based): Yabancı Dil Olarak İnternet Destekli İngilizce Sınavını,

l) TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper Based): Yabancı Dil Olarak Kağıt Üzerindeki İngilizce Sınavını,

m) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar ve Eğitim-Öğretimin Amacı

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık Sınıfındaki eğitim-öğretimin amacı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerini kayıtlı oldukları programlardaki dersleri takip edebilecek ve yabancı dilde iletişim becerilerini sağlayabilecek seviyeye getirmektir. Haftalık ders saatleri 25-30 saat arasında belirlenir.

(2) Hazırlık Sınıfının haftalık ders saatleri ve kur değiştirme kuralları Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından her akademik yılın başında belirlenir.

Eğitim süresi

MADDE 6 – (1) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi uygulanır.

(2) Hazırlık Sınıfında eğitim süresi bir akademik yıldır. İlgili akademik yılın sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler Hazırlık Sınıfını tamamlamış sayılırlar ve lisans programlarında öğrenimlerine devam ederler. Eğitim dili en az %30 İngilizce olan bölümlerde öğrenim görecek olan öğrencilerden başarısız olanlar, bir sonraki akademik yılda eğitimlerine kaldıkları seviyeden devam ederler veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ulusal ve uluslararası geçerliliği belgelenmiş yabancı dil sınav belgesini almak zorundadırlar. Bu öğrenciler arasından Hazırlık Sınıfında iki akademik yıl sonunda başarılı olamayanlar bu sınıfı tamamlamamış sayılırlar. Hazırlık Sınıfının zorunlu olmadığı Türkçe eğitim-öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ise hazırlık eğitiminde başarısız oldukları takdirde, kaydoldukları lisans programına ders yükü borcu olmadan devam ederler.

İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 7 – (1) Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İngilizce yeterlik sınavı (KEPT) her akademik yılbaşında, yıl ortasında, yıl sonunda ve yaz okulunda olmak üzere yılda en az dört kez yapılır. Öğrencilerin yıl ortasında, yıl sonunda ve yaz okulu sonunda yapılacak olan İngilizce yeterlik sınavına girebilmeleri için, bütün seviyeleri başarıyla tamamlamaları veya en az Orta (Intermediate) kuru başarıyla geçmeleri gerekir. Uygulanan İngilizce yeterlik sınavında (KEPT) 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır.

(2) Hazırlık Sınıfından muaf olmak için uluslararası sınav belgeleri ile başvuru yapılabilir. Bu sınavlardan; İngilizce dilinde TOEFL IBT sınavından 80, TOEFL PBT sınavından 550, IELTS (General) sınavından ortalama 6, PTE-A sınavından 55, CAE sınavından C, CPE sınavından C, FCE sınavından C notu ve üstü puan aldığını belgeleyen ve bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Üniversitenin Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim eden öğrenciler Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar ve doğrudan kayıt oldukları bölüme devam ederler.

Devam zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencileri derslere devam etmek zorundadır.

(2) Her bir kur dönemi içerisinde toplam devamsızlığı %15’i geçen öğrenciler o kur sonunda yapılan final sınavına katılamazlar ve kuru tekrar etmek zorundadırlar.

(3) Derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilebilecek geçerli mazeretlerin neler olduğu Senato tarafından belirlenir.

Başarı notu ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Her akademik yılın başında yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin seviyelerini belirlemek amacıyla Seviye Tespit Sınavı (STS) uygulanır. Uygulanan STS sonucuna göre farklı seviyede kurlar düzenlenebilir. Öğrenciler STS’den aldıkları puana göre, başlangıç, başlangıç sonrası veya orta kurlarından birinde Hazırlık Sınıfına başlayabilirler. Akademik yılbaşında orta kurdan başlayan öğrenciler başarılı oldukları takdirde sene ortasında Hazırlık Sınıfını tamamlayarak lisans eğitimlerine ilgili akademik yılın ikinci döneminde başlayabilirler.

(2) Kur başarı notu, öğrencilerin kur döneminde aldıkları ara sınavların, proje çalışmalarının, yazı dersi ödevlerinin, küçük sınavların ve final sınavının ağırlıklı puanlarının toplamından oluşur.

(3) Öğrencinin bulunduğu kurda başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir.

(4) Öğrencinin akademik yıl sonunda Hazırlık Sınıfında başarılı sayılabilmesi için İngilizce yeterlik sınavına (KEPT) girmeye hak kazanarak 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

(5) Kur tekrarına kalan öğrencilerin aynı kuru tekrar edebilmeleri için sınıf mevcudu en az 5 kişi olmalıdır. Tekrar kuru için sınıfların mevcudu 5 kişiyi bulmadığı takdirde söz konusu öğrenciler için sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra bir hafta içinde yeniden sınav yapılır. Bu sınavda da başarılı olamayan öğrencilerin maddi hakları saklı kalmak kaydıyla kaldıkları seviyede açılacak ilk kuru beklemeleri gerekir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 10 – (1) Sınav kâğıdında maddi hata olduğunu düşünen öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğüne yazılı olarak başvurur. Maddi hata olup olmadığına ilişkin ilk inceleme Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğünce kurulan komisyon tarafından yapılır.

İzin ve izin süreleri

MADDE 11 – (1) Hazırlık Sınıfında öğrenim görmekte olan öğrenciler izin ve izin süreleri hakkında 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Üniversiteden ayrılma ve kayıt sildirme

MADDE 12 – (1) Hazırlık Sınıfında öğrenim görmekte olan öğrenciler Üniversiteden ayrılma ve kayıt sildirme hakkında KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yaz dönemi

MADDE 13 – (1) Hazırlık Sınıfında akademik yıl sonunda, devam ettiği kurda veya İngilizce yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin başvuru yapması halinde Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından dörder haftalık iki periyotta toplam sekiz hafta süre ile yaz aylarında hazırlık sınıfı eğitimi yapılabilir. Yaz döneminde ilgili seviyede sınıfların oluşturulabilmesi için her bir kura en az 5 öğrencinin başvurması gerekir.

(2) Yaz eğitimine katılan öğrencilerden tekrar ettikleri kurda başarılı olanlar bir sonraki akademik yılda açılacak olan kurlardan seviyelerine uygun olanlara alınırlar. Son kuru başarı ile tamamlamış ve daha önceki İngilizce yeterlik sınavında başarısız olup bu eğitime devam etmiş öğrencilere dönem sonunda İngilizce yeterlik sınavına katılma hakkı verilir ve sınavda başarılı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları lisans programlarına devam etme hakkı kazanır. Yaz dönemi sonundaki İngilizce yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler akademik yılbaşında yapılacak olan İngilizce yeterlik sınavına girebilirler.

(3) Yaz dönemi için kurlar ve uygulanacak ücretler Rektörlükçe belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Üniversiteden geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler cezalı oldukları süre içerisinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu öğrenciler diğer öğrenciler gibi öğrenim ücretlerini öder.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 23/11/2011 tarihli ve 28121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.