8 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29556

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIBBİ VE KOZMETİK BİTKİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TIBKOM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye’nin sahip olduğu tıbbi ve kozmetik bitki tür ve çeşitliliğini belirlemek, teşhis etmek ve gen koruma stratejilerini saptamak; endüstriyel ölçekli tıbbi ve kozmetik bitki ve tohum üretimini sağlamak, geleneksel tıbbi bitkisel tedavi potansiyelini milli ilaç üretimi için değerlendirmek, bu konuda veri tabanı ve koleksiyonlar oluşturmak, analiz, tanımlama, ölçü ve standartları belirlemek ve değerlendirmek, öğretim elemanları ile kamu ve özel kuruluşların bitki ve ilaç konusundaki bilimsel araştırmalarına destek vermek, tıbbi ve kozmetik bitkiler konusunda araştırma, uygulama, takip, eğitim ve tanıtım yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili bilim dallarında bilimsel araştırma ve uygulama yapmak,

b) Türkiye’nin florası içinde yer alan tıbbi ve kozmetik bitki türlerinin teşhisi, sürdürülebilir ekosistem yönetimi ile koruma altına alınması değerlendirilerek, ülke ekonomisine kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak ve milli biyogen kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlamak,

c) Geleneksel tıbbi bitki kökenli ilaçların modern ilaçlar haline dönüşmesini sağlayacak bilimsel araştırmaları yapmak ve desteklemek, ilgili bilim dalları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Tıbbi ve kozmetik bitki kökenli doğal ürünlerin potansiyelini saptamak, ekonomik ve endüstriyel değerini ortaya koymak, üretimi, standartlaştırılması, kalite kontrolü, tescil ve patent işlemleri ile ilgili çalışmalar yapmak,

d) Tıbbi ve kozmetik bitkiler konusunda halka ve ilgililere yönelik aydınlatıcı ve eğitici konferanslar, seminerler, kurslar, sergi, sempozyum ve eğitim programları düzenlemek,

e) Ülkemizin ilaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektöründe ihtiyaç duyduğu tıbbi ve kozmetik bitkisel hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek araştırmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, teknoloji seçimi ve üretimi konularında danışmanlık yapmak,

f) Pilot üretim tesisi kurarak Türkiye’nin yüksek ihracat potansiyeline sahip tıbbi ve kozmetik bitkilerinin kültüre alınması, üretimi, satışı ve sertifikalı tohum üretimi konularında çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki üyeyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Bu yardımcılardan biri Merkezin mali işlerini, diğeri ise bilimsel koordinasyonunu yürütür. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülmesini ve işleyişini izlemek ve denetlemek,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yılın çalışma program taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna müteakiben Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak,

f) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak,

g) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde yeni birimler açmak,

ğ) Açılmış olan birimlere yönetici görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur, görev süresi dolanlar aynı usulle tekrar seçilebilir, görevden ayrılanların yerine yeniden atama yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, birim sorumluları davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek,

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak,

ç) Çalışma grupları arasındaki koordinasyonu ve denetimi sağlamak,

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel işbirliği önerilerini karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Merkezin önceki müdürleri, merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten bölümleri temsilen birer üye ile Rektörün ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından görevlendirecekleri birer üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik alanlarda danışmanlık yapar, Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi dolanlar ilk atama usullerine göre yeniden atanabilir.

(4) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.