7 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29555

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DAHUMER): Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası aile hekimliği uygulama eğitimi için uygun ortam sağlamak, aile hekimliği uygulamasını geliştirmek amacı ile aile hekimliği disiplini ile ilgili araştırmalar yapmak, nitelikli birinci basamak sağlık hizmetlerini sunmak ve yürütmek, yine bu amaçla yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Birinci basamakta aile hekimliği klinik uygulamalarını hayata geçirmek ve bu sırada tıp öğrencisi, asistan ve gerektiğinde öğretim üyelerinin eğitimine katkıda bulunmak,

b) Mezuniyet öncesi ve sonrası aile hekimliği eğitimi için gerekli her türlü uygulama alanını ve desteğini sağlamak, gerekli alt yapıyı hazırlamak, bu çerçevede eğitim ve uygulama birimleri oluşturmak,

c) Aile hekimliği alanında klinik rehber ve algoritmalar geliştirmek ya da bu tür faaliyetlere katılmak,

ç) Aile hekimliği disiplinini geliştirmek ve birinci basamak hizmetlerinde kaliteyi arttırmak amacı ile araştırmalar yapmak ya da çok merkezli araştırmalara katılmak,

d) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli birinci basamak sağlık hizmeti sunmak,

e) Diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik klinik uygulamalar ve araştırmalar konusunda işbirliği yapmak,

f) Birey ve toplum sağlığının geliştirilmesi için gerektiğinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

g) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, gerektiğinde bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek,

ğ) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı, konferans, kongre, kurs düzenlemek, gerektiğinde süreli ya da süresiz yayınlar oluşturmak,

h) Birey ve toplum sağlığının geliştirilmesi için eğitim amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

ı) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür ve görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmasına karar verilen bağlı birimlerin kurulmasını ve yer seçimi konusunda gerekli işlemleri Merkez adına yürütmek ve bu konuda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi ve bağlı birimleri yönetmek,

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin faaliyetleri ile ilgili olarak, her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin programı hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği sağlamak,

e) Merkezin ve bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ile Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalındaki diğer öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının en az salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak, Rektörün onayına sunmak,

b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Rektörün onayına sunmak,

c) Merkez tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak araştırma ve uygulamalara ilişkin esasları ilgili mevzuata göre tespit etmek,

ç) Merkeze bağlı uygulama ve eğitim birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek, Müdür tarafından bu çerçevede kurulmuş birimlere, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim elemanları arasından bir sorumlu belirlemek,

d) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını belirlemek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirilmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en fazla yirmi üyeden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Müdür Danışma Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlasının talebi halinde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.