4 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29552

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 02/12/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-105

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin 24.11.2015 tarihli ve 14706 sayılı yazısına istinaden,

1- Kuruluş adına kayıtlı; Kastamonu ili, Tosya ilçesi, İbniselim Mahallesi, 1079 ada, 11 parseldeki 3.652,00 m² yüzölçümlü taşınmaz (Taşınmaz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde  “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca Kuruluş’a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın özelleştirilmesi ihalesinde; 31.000.- (otuzbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Şahin SAĞATCI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şahin SAĞATCI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 30.000.- (otuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Fatih ERDOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fatih ERDOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.