4 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29552

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yarıyıl: İlgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen ve sayısı Senato tarafından kararlaştırılan eğitim-öğretim zaman dilimini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Akademik yıl içerisindeki iş yükü Senato tarafından belirlenir. Eğitim-öğretim programları ilgili kurullar tarafından hazırlanır ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yıllık öğretim ücretleri ve diğer ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenir.

(2) Yıllık öğrenim ücretini belirlenen tarihlerde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından taksitlendirilebilir. Taksit ödeme tarihleri ilân edilir.

(3) Bir akademik yılın başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin, herhangi bir sebeple Üniversiteden ayrılması halinde Üniversite ile ilişiğinin kesilmesine dair karar verilme tarihine kadar olan öğrenim ücreti ile tahakkuk etmiş giderlerin tamamını ödemesi gerekir. Üniversiteden ayrılan öğrenciye daha önce yatırmış olduğu öğretim ücretleri iade edilmez.

(4) Öğrenci, 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre sorumlu bulunduğu dönem kredi yükünün altında ders alması halinde bile, yıllık öğretim ücretini tam olarak öder.

(5) Yabancı dil hazırlık programındaki öğrenim süresi hariç, lisans programlarında sekiz, önlisans programlarında dört yarıyıl sonunda başarısız olan öğrencinin, tekrarlayacağı her ders başına Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemesi gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre Üniversite öğrencilerine burs verilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, Üniversite tarafından belirlenen ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler ders ve sınavlara katılabilirler ancak, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bölümü ve gerekiyorsa program adı belirtilmek suretiyle lisans veya önlisans diploması verilir. Diploma verilmesine, ilgili birimin kuracağı komisyon tarafından mezuniyetin uygun görülmesiyle ilgili yönetim kurulu karar verir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 –  (1) Yabancı dil yeterlik sınavından muafiyet ve muafiyette esas alınacak sınavlar ve muafiyet puanları,  4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 26/6/2011 tarihli ve 27976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, yabancı dil hazırlık programına devam ederler. Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3)  Türkçe programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu ilgili mevzuat hükümlerine göre belgelemeleri gerekir.

(4) Türkçe eğitim alacak öğrenciler, yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına girebilir. Sınavda başarılı olanlar Yükseköğretim Kurulunun zorunlu saydığı yabancı dil derslerinden muaf tutulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Yurt içi veya yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde değişim programları uygulanabilir.

(2) Öğrenciler değişim programları kapsamında ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla bir yıla kadar ilgili üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders, yaptığı staj veya uygulamalara ait kredi ve notların, ilgili yönetim kurulu kararı ile intibakı yapılarak geçerli sayılır. Değişim programları çerçevesinde öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte not durum belgesine (transkript) işlenir.

(3) Öğrencinin değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.

(5) Değişim programındaki öğrencilerin, öğretim ücretlerini Üniversiteye ödemeleri gerekir.

(6) Üniversiteye değişim programları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge ve öğrenci kimlik kartı verilir.

(7) Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek önlisans ve lisans programlarında yürütecekleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programlarının işleyişine ilişkin usul ve esaslarda Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Kaybolan veya hasar gören öğrenci kimlik kartı için bedeli karşılığında yenisi çıkarılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması hakkında, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

“(5) Üniversiteye giriş ve yerleştirme sınavları ile başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş veya YÖK tarafından eşdeğerliği onaylanmış bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerden, üniversiteye giriş ve yerleştirme sınavına yeniden girerek Üniversitenin bağlı birimlerinin birinci sınıflarına kayıt yaptıranlar, öğretime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk onbeş günü içinde muafiyet talebi için başvurmaları halinde, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerin AKTS kredileri ve ders içerikleri dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler. Muafiyetin kabulü halinde öğrencinin ders hanesine yarıyılı da belirtilerek ilgili yönetim kurulu kararı ile o dersin AKTS değeri yazılır. Bu takdirde YÖK tarafından zorunlu kılınan dersler hariç en çok 48 AKTS kredilik ders için muafiyet uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders müfredatı lisans programlarında sekiz, ön lisans programlarında dört yarıyıl olup, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ders müfredatında, her dersin teorik ders saati, uygulama/laboratuvar saatleri ve AKTS kredi değerleri ile bu derslerin varsa ön koşulu olan dersler belirtilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin örgün eğitim-öğretim yılı en az on dört hafta (yetmiş iş günü) olan iki yarıyıldan oluşur. Lisans ve önlisans öğretimi, AKTS esaslı hesaplamalara tabidir. Yarıyıl içerisindeki iş yükü ve toplam iş yükü içindeki seçimlik derslerin yüzdesi Senato tarafından belirlenir.”

“(3) Sınavların yapılacağı gün, yer ve saatler ilgili dekanlık ve müdürlük tarafından ilan edilir. Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Gerektiğinde ilgili dekanlık veya müdürlükçe uygun görülen dersler ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir. Ara sınavlar dışında, sınavlar eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ekleme-bırakma haftası Akademik Takvimde belirtilir. Öğrenciler, bu süre içinde daha önce kaydoldukları derslerin bir kısmını bırakabilir ve yeni dersler ekleyebilir. Ders seçmede dersi seçebilecek azami öğrenci sayısı ilgili dekanlık veya müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Derslerin teorik ve uygulama saatleri ile laboratuvarlara en az %70 oranında devam aranır. Bu şartı sağlamayan öğrenciler, o dersten başarısız sayılır.”

“(3) Devamla ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, hastalık halinin sağlık raporlarıyla ispatı veya mücbir sebeplerin varlığı halinde, devamsızlık süresi yirmi gün daha uzatılabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Staj sonucu not durum belgesinde başarılı/başarısız olarak gösterilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 28 – (1) Öğrenciler yaz öğretiminde diğer yükseköğretim kurumlarından, başarısız olunan derslerden bölüm/program başkanının onayı ve/veya ilgili yönetim kurulu kararı ile tüm sınıflar seviyesinde toplamda en fazla 3 ders alabilirler.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, 31 inci maddeye göre ilgili yönetim kurulunca Üniversitenin harfli not sistemine göre değerlendirilip dönüştürülerek bir sonraki genel sınav yarıyılı sonuna kadar not durum belgesine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Diğer üniversitelerden kredisiz ders alınamaz. Dersin kredisinin hesaplanmasında Üniversitedeki kredi esas alınır.

(4) Yaz öğretiminde ders alınabilecek yükseköğretim kurumları Senato tarafından belirlenmediği takdirde, öğrencinin ilgili yılda üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda bu dersler Üniversite tarafından kabul edilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar, yarıyıl içi çalışmaları, başarı değerlendirme ve notlar

MADDE 29 – (1) Üniversitede, uygulama esasları Senatoca belirlenen, kısa süreli sınavlar, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları, tek ders sınavları, ortalama yükseltme sınavları ve yabancı dil yeterlik sınavları yapılır. Sınavlara ilişkin tanımlar şunlardır:

a) Kısa süreli sınavlar, öğrencilere önceden haber verilme zorunluluğu olmayan sınavlardır.

b) Ara sınavlar, öğretim elemanınca akademik takvimde ilan edilen tarih/tarihlerde en az bir, en çok üç kez yapılabilen sınavlardır.

c) Yarıyıl sonu sınavları, eğitim-öğretim dönemini izleyen, akademik takvimde ilan edilen ve yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır. Yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler, ilgili dekanlık veya müdürlükçe ilan edilir. Öğrenciler sınavlara önceden belirlenen yer ve zamanda girmek, yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadır.

ç) Bütünleme sınavları, yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılan sınavlardır.

d) Mazeret sınavları, haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler için yapılan ve usul ve esasları Senatoca belirlenen sınavlardır.

e) Tek ders sınavları, mezuniyet için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilere Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılan sınavlardır.

f) Ortalama yükseltme sınavları, mezuniyet için gereken bütün derslerden başarılı olan son sınıf öğrencilerinin 35 inci madde kapsamında girebilecekleri sınavlardır.

g) Yabancı dil yeterlik sınavları, yabancı dil hazırlık programına devam zorunluluğu bulunan veya bulunmayan öğrencilere yönelik 13 üncü madde kapsamındaki sınavlardır.

ğ) Yarıyıl içi çalışmaları, ödev, proje ve laboratuvar ve benzeri çalışmalardır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belirleyen her türlü belge, sınav evrakı, sınav soruları ve cevap anahtarları ile birlikte sınavları izleyen on gün içinde ilgili dekanlığa, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne iletir.

(2) Öğrencilerin dersin öğretim elemanı tarafından onaylanmış notları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca sınavların bittiği günden itibaren en geç üç gün içinde öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakı ve cevap anahtarı en az iki yıl süreyle Rektörlükçe saklanır.

(3) Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz, sonuçların ilânından itibaren yedi gün içinde ilgili dekanlığa, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Öğretim elemanı öğrencinin durumunu maddi hata açısından inceler ve kanaatini yazılı olarak bildirir. Not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Karar öğrenciye duyurulur.

(4) Yarıyıl sonu başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

(5) Öğretim elemanı, yarıyıl içi sınavları, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının, başarı notunun belirlenmesinde esas alınacak değerlendirme kriter ve oranlarını dönem başında öğrencilere duyurur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, yarıyıl içi sınavları ve/veya yarıyıl çalışmaları ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından aldığı notların bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içi sınavları ve/veya yarıyıl çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavının her birinin ağırlığı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz. Bağıl sistemin uygulama usul ve esasları Senato tarafından belirlenir. Başarı için dönem sınav notunun, 32 nci maddede belirlenen en düşük başarı notu kadar olması gerekir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Dönem sonunda, her öğrenci için dönem ağırlık not ortalaması (DNO) ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GNO) şeklinde iki ayrı ağırlıklı not ortalaması hesaplanır.

(2) DNO, ilgili yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı AKTS kredi tutarının, aldığı derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam beş veya üstü ise ikinci rakam bir üste tamamlanır.

(3) GNO, birinci yarıyıldan itibaren alınmış olan bütün derslerin başarı notu sayısal eşdeğerlerinin ders AKTS kredileri ile ağırlıklı ortalamasıdır.

(4) Diploma notunun AKTS puan ve tanım karşılıkları şöyledir:

 

Harfli Başarı Notu

AKTS Karşılıkları

AKTS Karşılığı Tanım

AA

A

Mükemmel

BA

B

Çok İyi

BB

C

İyi

CB

D

Orta

CC

CD

E

Geçer

DD

DF

FX

Şartlı Başarılı

F

F

Başarısız

IA

 

Devamsız

 

(5) Öğrencinin mezuniyet genel not ortalamasının hesabında, 32 nci maddede belirtilen harfli ve 4’lük not sistem uyarlaması esas alınır. Ortalamanın 100’lük sisteme dönüşümünün hesabında, YÖK tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu uygulanır.

(6) DF ve F alınan dersler tekrarlanabileceği gibi sadece sınavlarına da girilebilir. Dersin tekrarlanması durumunda, eskiden alınan notların ne olduğuna bakılmaksızın yeni alınan not geçerli sayılır.

(7) Seçmeli dersten F alan öğrenci, ilgili yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça başka bir seçmeli ders alabilir.

(8) Normal öğrenim süresini aşmış öğrenciler, F alınan dersin tekrarında ders başına ücret, sadece sınava girilmesi halinde ise sınav ücreti öderler.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Öğrenimlerini lisansta sekiz, ön lisansta dört yarıyılda, disiplin cezası almadan en az 3.75 GNO ile tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrencilerden ilk %5’e girenlere diplomaları ile birlikte üstün onur belgesi; 3.25-3.74 GNO aralığında tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrencilerden ilk %5 ila %15’e girenlere ise diplomalarıyla birlikte onur belgesi verilir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan dikey ve yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin onur ve üstün onur belgesi alabilmeleri için üçüncü fıkrada belirtilen şartlara ilave olarak; hazırlık programı zorunlu olan lisans ve ön lisans programlarında hazırlıkta başarılı olmaları, Üniversitenin lisans programlarında en az 120 AKTS kredilik, önlisans programlarında en az 60 AKTS kredilik ders almış olmaları ve genel not ortalamalarının ikinci fıkraya uygun olması gerekir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 38 – (1) Fakültesinde dördüncü yarıyıl sonuna kadar zorunlu ve seçmeli ders kredilerini başarı ile tamamlayan ve en az 2.00 GNO’yu sağlayan öğrencilere başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile önlisans diploması verilir. Önlisans diploması verilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2011

27972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/12/2012

28493