3 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29551

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2004 tarihli ve 25551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen Merkez Müdürü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ile merkezin çalışma alanı ile ilgili fakülteleri temsilen birer üye olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.