3 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29551

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir yarıyılda azami ders yükü 27 kredi, yaz öğretiminde azami ders yükü 15 kredidir. Çift anadal ve yandal yapan öğrenciler danışmanının onayı ile çift anadal ve yandal programları kapsamında en fazla 12 kredilik ders alabilirler. Devam zorunluluğuna ilişkin 26 ncı madde hükümleri saklıdır.”

“(6) Öğrenciler, ders saatlerinin çakışmaması halinde, danışmanlarının uygun gördüğü ölçüde bir üst yarıyıldan ders alabilir. Azami ders yükü danışmanın önerisi ile GNO’su 2.00 ile 2.49 arasında olan öğrenciler için 30 krediye, 2.50’den fazla olan öğrenciler içinse en fazla 33 krediye çıkartılabilir. Üst yarıyıldan ders alınabilmesi için GNO notunun en az 2.50 olması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2012

28408

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/12/2012

28508

2-

3/8/2014

29077