3 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29551

YÖNETMELİK

Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

‘‘(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

‘‘(9) Hazırlık sınıfında derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, başarılı olamadıkları için ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içerisinde kullanacakları üç sınav (BTÜ YDS) hakkı verilir. Ayrıca, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfında sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2013

28757