2 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29550

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

5 KG’DAN 50 KG’A KADAR ORTA DOĞRULUKTAKİ DİKDÖRTGEN BLOK

AĞIRLIKLAR VE 1 KG’DAN 10 KG’A KADAR ORTA DOĞRULUKTAKİ

SİLİNDİRİK AĞIRLIKLARA DAİR YÖNETMELİĞİN  (71/317/AT)

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5 kg’dan 50 kg’a Kadar Orta Doğruluktaki Dikdörtgen Blok Ağırlıklar ve 1 kg’dan 10 kg’a Kadar Orta Doğruluktaki Silindirik Ağırlıklara Dair Yönetmelik  (71/317/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – 5 kg'dan 50 kg’a Kadar Orta Doğruluktaki Dikdörtgen Blok Ağırlıklar ve 1 kg’dan 10 kg’a Kadar Orta Doğruluktaki Silindirik Ağırlıklara Dair Yönetmelik (71/317/AT) kapsamındaki ağırlıklar, 11/1/2010 tarihli ve 27459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmeliğin  (2009/34/AT)  12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerine uygun olarak 30/11/2025 tarihine kadar AT ilk doğrulamasına tabidir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/12/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.