2 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29550

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

1 MG’DAN 50 KG’A KADAR ÜST-ORTA DOĞRULUKTAKİ AĞIRLIKLARA

DAİR YÖNETMELİĞİN (74/148/AT) YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 mg’dan 50 Kg’a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – 1 mg’dan 50 Kg’a kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik  (74/148/AT) kapsamındaki ağırlıklar 11/1/2010 tarihli ve 27459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmeliğin  (2009/34/AT) 12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerine uygun olarak 30/11/2025 tarihine kadar AT ilk doğrulamasına tabidir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/12/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.