2 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29550

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ALKOLMETRELER VE ALKOL HİDROMETRELERİNE DAİR YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2001 tarihli ve 24318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmelik kapsamında 30/11/2015 tarihine kadar verilen AT tip onayları ve AT tip onay belgeleri, üzerlerinde belirtilen tarihe kadar geçerlidir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/12/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.