30 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29548

TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

SABİT TELEFON HİZMETİNE İLİŞKİN HİZMET

KALİTESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Engelli abone: Özür oranı %40 ve üzerinde olan ve işletmecinin sisteminde kayıtlı aboneleri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bağlantı süresine ilişkin aylık raporlamalarda ilgili ayda işletmecinin aboneye hizmeti çalışır durumda verdiği bütün kayıtlar esas alınarak hesaplama yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Abone mülkiyetinde bulunan cihaz ve abone sorumluluğunda bulunan tesisat kaynaklı arıza bildirimleri, doğal afet, toplumsal olaylar ve kamu kurumlarının çalışmaları sonucu oluşan arıza bildirimleri ölçümlere dahil değildir. İşletmeci, dikkate alınmayan arıza bildirimlerinin geçersiz olduğunu ispatlamakla yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki (c) bendi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Arıza giderme süresi ölçütüne;

a) Abonenin arıza giderimi için ileri tarih talebinde bulunduğu veya üzerinde anlaşılan zamanda adreste bulunmadığı veya aboneye ulaşılamadığı durumlar,

b) İşletmecinin arızanın giderilip giderilemediği konusunda bilgi alamadığı arabağlantı yapılan şebekelerden kaynaklanan arızalar,

c) Özel anlaşmalar ile arıza müdahale süresinin taahhüt edildiği aboneliklerdeki arızalar,

ç) Abone mülkiyetinde bulunan cihaz ve abone sorumluluğunda bulunan tesisat kaynaklı arızalar,

d) Doğal afet, toplumsal olaylar ve kamu kurumlarının çalışmaları sonucu oluşan arızalar,

dahil değildir.

(3) İşletmeci arıza giderme ölçütüne dahil etmediği arızanın, ikinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) veya (d) bentlerinde belirtilen şartlara uygunluğunu ispatlamakla yükümlüdür.”

“c) Engelli aboneler tarafından bildirilen tüm geçerli arızaların en hızlı karşılanan %95’inin giderildiği süre.”

“(8) Arıza giderme süresine ilişkin raporlamalarda ilgili ayda arızanın giderilip hizmetin tam olarak sunulmaya başlandığı bütün kayıtlar esas alınarak hesaplama yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2014

29013

Eki için tıklayınız