29 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29547

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üreticilerin, 3/12/2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelikle belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri zorunludur. Yazılı sözleşme usulüyle yapılan üretimde, alıcı tarafından üreticiye verilen bitki koruma ürünlerinin kayıtları ayrıca alıcı tarafından tutulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasındaki “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibaresi ise “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Tütün tohumunun ihracı ile ithali, Kurumun uygun görüşü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni ile mümkündür. Kurumdan uygun görüş almak amacıyla yapılan ihracat ve ithalat başvurusu bir ay içinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Tohum ihracat ve ithalatının yapılmasını müteakip ticarete konu tütün tohumuna ait bilgiler tütün ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından üç ay içinde Kuruma gönderilir. Uygun görüş alındıktan sonra, tohum ihracatının ve ithalatının gerçekleşmemesi durumunda da Kuruma bilgi verilir.”

“(3) Bilimsel araştırmalar için, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurda tohumluk getirmesi ve yurt dışına tohumluk göndermesi bu madde kapsamı dışındadır.”

“(4) Araştırma, geliştirme ve ticari amaçlarla; tütün tohumu ve fidelerinin üretimi ile tütün tohumunun yurt içi ticareti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar kapsamında yapılır. Bu konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, üretim ve ticarete konu bilgileri Kuruma bildirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile maddenin sonuna aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“Teslim anında tütünlerin rutubet oranı kütlece %16’dan fazla olmamalıdır.”

“(4) Kendine özgü tekniklerle üretilen, kırılan, kurutulan, alım ve satımı yapılan, işleme öncesi herhangi bir denkleme ve ambalajlama yöntemi uygulanmayan Hasankeyf tipi tütünler için bu madde hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Alıcı, alım-satımı tamamlanan tütünler için şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Yazılı Sözleşme Esasına/Açık Artırma Yöntemine Göre Tütün Alım-Satım ve Tescil Beyannamesi ile Kuruma müracaat eder. Beyanname içeriği ile Kurum kayıtlarının birbirini teyit etmesi halinde beyanname onaylanır, bir nüshası alıcıya geri verilerek tescil işlemi tamamlanmış olur.

(6) Alıcı, alım satımı tamamlanan tütünlere ait Üretici Hesap Pusulaları Paftasını ve Pafta İcmal Tablosunu, Kurum tarafından belirlenen şekil ve içeriğe uygun olarak düzenleyip, ödeme tarihinden itibaren on beş gün içinde, durumu açıklayan bir üst yazıyla birlikte yazılı ve elektronik ortamda Kuruma vermek zorundadır. Üretim yılına ait kati alım sonuçları ise, üretici tütünlerini teslim alma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ve en geç tütünlerin teslim alınması için belirlenen süreyi takip eden yirminci günü mesai saati bitimine kadar yazılı ve elektronik ortamda Kuruma verilmek zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Alıcının, itiraz başvurusunu almaktan imtina etmesi halinde, başvuru 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili tebligat mevzuatı çerçevesinde, iadeli-taahhütlü posta aracılığıyla yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden” ibaresi “İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Çeşitli nedenlerle yeniden işlenmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ambalaj değişikliği” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

“(5) Nicotiana Rustica türüne ait bir çeşit olup, kendine özgü tekniklerle üretilen, kırılan, kurutulan, fermantasyon geçirtilen ve el imalatı tabir edilen, insan emeğiyle açım, tefrik ve tasnife tabi tutulan Hasankeyf tipi tütünlerin işlenmesinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

(6) Üreticiden alınan tütünler, tesislerde işlenmeden, alındığı şekliyle veya el imalatı tabir edilen yöntemle açım, yabancı madde ayıklama, tefrik ve tasnife tabi tutularak puro, sigarillo, pipoluk ve nargilelik tütün mamulü ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretiminde kullanılabilir. Bu durumdaki tütünler için birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(7) Alıcı tarafından, ticarete konu olmayacağına karar verilerek imha edilmek istenen işlenmemiş ve/veya işlenmiş tütünler, Kurumdan izin almak kaydıyla ilgili mevzuata göre imha edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Homojenize tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı ile yaprak tütün veya tütün bitkisinden elde edilen, ancak tütün mamulü sayılmayan ve tütün mamulü hammaddesi bir ürün yapımı amacı ile kurulacak fabrika ve tesisler de 22 nci, 23 üncü ve bu madde hükümlerine tabidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tütünlerin; işlenmesi, iç ve dış ticareti aşamalarında geçici olarak muhafaza edildiği yerler bu hükmün dışındadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tütün ticareti yetki belgesi alındığı yıl için ayrıca vize işlemine tabi tutulmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beş iş günü içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “faturanın bir sureti ile birlikte” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Alıcı, tütün stokları ile ihracat ve ithalat miktarlarını, şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Tütün Mevcut Bildirimine uygun olarak, haziran ve aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Kuruma bildirmek zorundadır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(8) Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi alınan ancak ihracatı henüz kesinleşmemiş tütünler ile Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi alındığı halde ihracından vazgeçilen tütünler, şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen formlara kaydedilerek, haziran ve aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Kuruma bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün damarı, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, kıyılmış tütün, aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, kırık tütün, tütün toz ve döküntüleri ile tütün mamulü kabul edilenlerin dışındaki tütün bitkisinden elde edilen tüm ürünlerin ithalatında da tütünün tabi olduğu esaslar uygulanır.”

“(8) Tütün mamulü üreticilerinin, Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi alınan tütünlerle ilgili olarak, aşağıda belirtilen kayıtları tutmaları ve bunları şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen formlara kaydederek haziran ve aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Kuruma bildirmeleri zorunludur:

a) İthalatı sonuçlanan tütünlerle ilgili bilgileri,

b) Kısmen veya tamamen rejim değişikliğine tabi tutulan tütünlerle ilgili bilgileri,

c) İthalatı kısmen veya tamamen yapılamayan tütünlerle ilgili bilgileri,

ç) İthalatı iptal edilen tütünlerle ilgili bilgileri,

d) Üretimde kullanılan tütünlerle ilgili bilgileri,

e) İthal edilen tütünlerden, yurt içine ve yurt dışına satışı yapılan tütünlerle ilgili bilgileri.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/7/2010

27637

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/11/2011

28103

2-

14/3/2012

28233