28 Kasım 2015 Tarihli ve 29546 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/11/2015 Tarihli ve 5885-1 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/11/2015 Tarihli ve 5885-7 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/11/2015 Tarihli ve 5885-9 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2015 Tarihli ve 5889 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 16/9/2015 Tarihli ve 2013/4523 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTMELER  Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğ ve Sayıştay Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Sayıştay Genel Kurul Kararı ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri