28 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29546

DÜZELTMELER

20/11/2015 tarihli ve 29538 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “4 üncü” ibaresi, “5 inci” şeklinde; 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “9 uncu” ibaresi “10 uncu” şeklinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 25/11/2015 tarihli ve 96884937-045.02-00011976418 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.

—— • ——

06/08/2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Sayıştay Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller hakkındaki Sayıştay Genel Kurul Kararı (Karar Sayısı: 5391/1)’nın 29 uncu maddesine, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere, sehven konulmayan “(3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” şeklindeki üçüncü fıkra, Sayıştay Başkanlığının 13/11/2015 tarihli ve İKB.Bşk.PE.Md./2015-1886-610744/50987 sayılı yazısına istinaden eklenerek düzeltilmiştir.