27 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29545

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   24/11/2015

Karar No    :   2015/ÖİB-K-104

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca; Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.06.2010 tarihli, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Uşak ili, Merkez ilçesi, Atatürk Mahallesi, 257 ada, 117 parseldeki 18.299,45 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilen ihale sonucunda İhale Komisyonunca:

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın; 1.325.000.-(Birmilyonüçyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren HTH Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HTH Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.320.000.-(Birmilyonüçyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Başer Tarım Ürünleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Başer Tarım Ürünleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.270.000.-(Birmilyonikiyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Engin DUMAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Engin DUMAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.250.000.-(Birmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Rüştü BAYSAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Rüştü BAYSAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.