27 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29545

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) ve (j) bentlerinde yer alan “belge” ibareleri “bilgi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “belge” ibaresi “bilgi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.