27 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29545

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA

KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “belge” ibaresi “bilgi” şeklinde değiştirilmiş ve (f) bendinin ikinci paragrafında  yer alan “ve noterce tasdik edilmiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “belge” ibaresi “bilgi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile altıncı fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Unvan veya nev'i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi,"

"b) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi,"

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan  “belge” ibaresi “bilgi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “belge” ibaresi “bilgi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının  (c)  bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “belge” ibaresi “bilgi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “belge” ibaresi “bilgi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "belgenin" ibaresi "bilginin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “belge” ibaresi “bilgi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “belge” ibaresi “bilgi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan “noter tasdikli” ibareleri ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "belgeleri" ibaresi "bilgileri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.