26 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29544

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile aynı maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (c) bentlerinde yer alan “veya belge” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarının (c) bentlerinde yer alan “veya belge” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Patentin kullanılamamasının haklı sebeplerine ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi, sahibi tarafından patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde Enstitüye verilir ve kullanmama Patent Siciline kaydedilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin son fıkrasında yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 48/C maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Enstitü nezdinde patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi işlemlerinin vekil tarafından yapılabilmesi için, bu yetkileri açıkça belirten vekaletnamenin sunulması gerekir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.