26 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29544

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT

SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/1/2001 tarihli ve 24282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye'de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki çeviri, başvuru sahibi veya vekili tarafından aşağıdaki unsurları içeren başvuru formu ile birlikte Enstitüye sunulur:

a) Avrupa patenti başvuru numarası,

b) Türkçe buluş başlığı ve özet,

c) Varsa vekilin bilgileri,

d) Türkçe çevirinin, Avrupa patenti başvurusu istemlerinin orijinal metni ile aynı olduğuna dair beyan.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Avrupa patenti fasikülünün çevirisi ile birlikte;

a) Avrupa patenti başvuru numarası ve Avrupa patenti numarası,

b) Türkçe buluş başlığı ve özet,

c) Varsa vekilin bilgileri,

d) Türkçe çevirinin, Avrupa patentinin orijinal metni ile aynı olduğuna dair beyanı içeren dilekçe ve ekinde Avrupa Patent Ofisi tarafından yayımlanan Avrupa patentinin verildiğine ilişkin yayın sayfası,

verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.