26 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29544

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başvuru sahibi gerçek kişi ise adı-soyadı ve T.C. uyruğundaysa T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise ticaret unvanı ve T.C. uyruğundaysa vergi kimlik numarası bilgilerini içerir kimlik bilgileri ile başvuru sahibinin adresi ve diğer iletişim bilgileri.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “veya belge” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Vekil aracılığıyla yapılan işlemlerde, birinci ve beşinci fıkralarda belirtilen şartları taşıyan bir vekaletnamenin Enstitüye daha önce sunulmuş olması ve talep edilen işlemi kapsaması durumunda, Enstitünün gerekli göreceği haller saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamenin yeniden sunulması gerekmez. Önceki tarihli vekaletnameye ilişkin bilgi verilmesi yeterlidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan  “bilgi veya belgenin” ibaresi “bilginin” şeklinde değiştirilmiştir.

“Başvuru tarihi, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru dilekçesinin, markanın baskı yoluyla çoğaltmaya, yayıma elverişli örneğinin, başvuruya konu malların veya hizmetlerin listesinin ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Enstitüye verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde ve beşinci fıkrasında yer alan  “bilgi veya belgenin” ibareleri “bilginin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  “bilgi veya belgenin” ibaresi “bilginin” şeklinde ve “bilgi veya belgeyi” ibaresi “bilgiyi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.”

 MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

 1) Talep dilekçesi.

 2) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

 3) Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği noter tasdikli devir sözleşmesi.

 4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

 b) Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda markanın mülkiyetinde meydana gelecek değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte başvuruda bulunulması zorunludur:

 1)  Talep edilen işleme ilişkin talep dilekçesi.

 2) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge.

 3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

 4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

 c) Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

 1) Miras yolu ile intikale konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi.

 2) Mirasçılık Belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belge ya da noter tasdikli örneği.

 3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

 4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan  “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan  “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan  “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bilgi veya belgenin” ibaresi “bilginin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan  “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “bilgi veya belgenin” ibaresi “bilginin” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bu dilekçeye, itiraz ücretinin tam olarak ödendiğine ilişkin bilgi ile vekil tarafından yapılan itirazlarda 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname eklenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe 38 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“İtirazın geri çekilmesi

Madde 38/A - Enstitü kararlarına karşı yapılan itirazlar ve Bültende yayımlanan markalara karşı yapılan itirazlar geri çekilebilir.

Enstitü kararlarına karşı yapılmış olan itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlandıktan sonra geri çekilemez.

Bültende yayımlanan markalara karşı yapılan itirazın reddedilmesi durumunda söz konusu itiraz geri çekilemez.

Yayımlanan markalara karşı yapılan itirazın kısmen veya tamamen kabul edilmesi durumunda itiraz; ancak başvuru sahibi tarafından bu karara itiraz edilmesi durumunda geri çekilebilir. Bu durumda geri çekme talebini Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu değerlendirir ve karara bağlar.

İtiraza ilişkin karar verilmeden önce itirazın geri çekilmesi halinde Enstitüye ödenmiş olan itiraz ücretinin yarısı talep üzerine iade edilir.

İtirazın geri çekilebilmesi için aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması zorunludur.

a) İtiraz geri çekilmesi talebini içeren dilekçe,

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini kapsayan noter tasdikli vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli örneği,

c) Talep eden itiraz sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter tasdikli örneği,

ç) Talep eden itiraz sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneği.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.