25 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29543

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Ders geçme sistemi uygulayan fakültelerde/yüksekokullarda en erken ikinci sınıf veya üçüncü yarıyıldan başlamak üzere önceki yıl/yarıyıllarda aldığı tüm derslerden başarılı olan ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 75 olan öğrenciler, üst yıldan/yarıyıldan 1 ders, genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 80 olan öğrenciler, üst yıldan/yarıyıldan 2 ders alabilirler ve normal öğretim süresinden daha kısa bir sürede mezun olabilirler. Bunun için öğrencinin danışmanının onayı gerekir. Bu fıkraya göre alınacak ilave dersler ile öğrencilerin almakta olduğu diğer derslerin toplamı bir yarıyılda 45, yıllık eğitim yapılan fakültelerde/yüksekokullarda ise 90 AKTS’yi geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Hazırlık eğitimi ve ortak zorunlu derslerden muafiyet” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Her yıl güz yarıyılı başında, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 55 puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 55 ve üstü puan alan öğrencilerin notu, bağıl değerlendirme sistemi uygulanan birimlerde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile belirlenen çevrim tablosuna göre harf notuna çevrilerek, mutlak değerlendirme sistemi uygulanan birimlerde ise herhangi bir çevrim yapılmaksızın Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri için ayrı ayrı olarak transkripte işlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi ve öğrencilik haklarından yararlanma

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükmü uygulanır.

(3) Azami süreler içinde takip ettiği eğitim-öğretim programının bir tanesi hariç, diğer bütün derslerini ve varsa stajları ile bitirme projesini başarmış olan öğrenciler için 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Ancak, bağıl değerlendirme sistemi uygulayan programlarda, başarısız olduğu dersten AA alması halinde, genel not ortalaması 2.00’ın altında kalacak öğrenciler, tek ders sınavına giremezler. Tek ders sınavları ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bağıl değerlendirme sisteminde, bir öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan ve azami öğrenim süresini doldurmamış son sınıf öğrencilerine, 2,00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden tek ders sınav hakkı tanınır. 2,00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayan öğrencilere ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi/yıl içi, yarıyıl sonu/yıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başındaki kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Öğrenim süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde değişiklik yapan 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce Üniversite yükseköğretim programlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/8/2011

28023

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/9/2011

28065

2-

13/8/2012

28383