25 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29543

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE VE DİYABET UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BEÜ-OBDİM): Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Obezite (şişmanlık) ve diyabet (şeker) hastalıklarının toplumda farkındalığını sağlamak, bu hastalıkların önlenmesi, sağaltımı ve yönetimi için eğitim, bilimsel araştırmalar, uygulamalar ve projeler yapmak, kurslar düzenlemek,

b) Bu faaliyetlerini ulusal ve uluslararası ölçekte, Üniversitenin diğer birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleriyle koordinasyon ve belirlenecek protokollerle gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlıklı, obezite ve diyabet riski taşıyan bireyleri obezite ve diyabetin önlenmesi konusunda eğitmek ve bu konularda toplumun farkındalığını artırmak,

b) Diyabet ve obezitenin tanı, tedavi ve izlem standartlarını geliştirerek etkin biçimde uygulanmasını sağlamak,

c) Obezite ve diyabet hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirmek, risk faktörleri konusunda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak için çalışmalar yürütmek, hastalıkları erken dönemde saptamak ve ilerlemesini önlemek, hastalıkların etkin tedavisi, akut ve kronik komplikasyonlarının gelişimini önlemek ve bu hastalıklara yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunmak, etkin surveyanslarının yapılması suretiyle bireylerin sağlık açısından kalitesi yüksek bir hayat sürdürmelerini sağlamak,

ç) 0–18 yaş grubunda bulunan fazla kilolu, obez, Tip 1 ve Tip 2 diyabetli çocukların bakım ve tedavi standartlarını geliştirmek, Tip 1 diyabetli çocuklara erken tanı koymak,

d) Obez ve diyabetik çocuklar ile ailelerine standart ve yeterli eğitim vermek,

e) Obezite ve diyabet hastalığı ile ortaya çıkan diğer sorunlar üzerine bilimsel çalışmalar yapmak,

f) Obezite ve diyabete yönelik beslenme, egzersiz, ağırlık yönetimi yanında geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri ile güncel tedavi yöntemlerini imkanlar doğrultusunda uygulamak,

g) Obezite ve diyabet alanlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü bilimsel işbirliği, araştırma ve hizmet yürütebilecek bir platform oluşturmak, Üniversitede bu konuda çalışan tüm birimleri kapsayan çok disiplinli koordinasyon ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek,

ğ) Obezite ve diyabet alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projeleri yürütmek, bu araştırmaları bilimsel yayınlara dönüştürmek, çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, diyabet ve obezite konusunda klinik ve temel bilimler alanında uygulamalı çalışmalar yapmak, çalışmalara katılmak,

h) Merkez bünyesindeki obezite ve diyabet alanında hizmet veren birimlere ve sağlık görevlilerine sürekli eğitim sağlamak, kurs, panel, seminerler düzenlemek, katılım belgesi, başarı belgesi ve sertifika vermek, eğitime yönelik elektronik ve yazılı basılmış materyaller ve kitaplar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanlarından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birisini vekil bırakır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek,

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek,

h) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak,

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak,

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak,

ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine en az salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.