25 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29543

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfında Arapça eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yürütülen Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: İki yarıyılı,

b) Dekan: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,

c) Dekanlık: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını,

ç) Fakülte: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

d) Hazırlık Sınıfı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfını,

e) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Seviye tespit sınavı: Akademik yılbaşında uygulanan Arapça hazırlık eğitimi muafiyet ve seviye belirleme sınavını,

h) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ile İlgili Genel Esaslar

Hazırlık Sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı, Arapçanın temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliliğini kazandırmaktır.

Hazırlık Sınıfında eğitim ve öğretimin kapsamı

MADDE 6 – (1) Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim, zorunlu olarak bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde yürütülür.

Akademik takvim

MADDE 7 – (1) Hazırlık Sınıfı öğretimi, akademik yıl esasına göre yapılır. Hazırlık Sınıfı öğretim takvimi, Fakültenin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az %80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini geçen öğrencilerin yarıyıl başarı notu sıfır olarak hesaplanır.

Sınavlar

MADDE 9 – (1) Yeterlilik sınavı, güz ve bahar yarıyılı başında öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini belirlemek amacıyla yapılan sınavdır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ile hazırlık sınıfına devam edip yılsonu sınavında başarılı olan öğrenciler lisans programına devam etmeye hak kazanırlar.

(2) Ara sınav, öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olarak ve genel sınava hazırlık amacıyla yapılan sınavdır. Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi süresince üç ara sınav yapılır. Sınav tarihleri sınavdan bir ay önce öğrencilere duyurulur.

(3) Kısa süreli sınav, sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte ve izlemeye yönelik olarak haberli ya da habersiz yapılan sınavdır. Her yarıyılda iki kısa sınav yapılır. Hazırlık sınıfındaki derslerin başarıya katkı oranı Dekanlıkça belirlenir.

(4) Yılsonu sınavı, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavdır. Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için devam zorunluluğunu yerine getirmesi gerekir.

(5) Bütünleme sınavı, yılsonu sınavından sonra yapılan sınavdır. Bütünleme sınavına yılsonu sınavına girme şartlarına sahip olan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, yılsonu sınavı notu yerine geçer.

(6) Mazeret sınavı, devamsızlık sınırını aşmamak koşuluyla, öğrencinin haklı ve geçerli mazereti nedeniyle katılamadığı ara sınavlarını telafi etmek üzere yapılan sınavdır. Öğrencinin sağlık mazeretini sağlık raporu ile diğer mazeretlerini ise belgeleriyle birlikte Dekanlığa, mazeretlerinin bitimini izleyen üç işgünü içinde bildirmesi gerekir. Mazeretleri nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için her yarıyılın son haftasında önceden ilan edilen bir tarihte mazeret sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not, öğrencinin mazereti nedeniyle giremediği ara sınav notu yerine geçer ve katkı oranı ona göre dikkate alınır. Kısa süreli sınavlar, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı ve yeterlilik sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

Muafiyet

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki durumlardan en az birine sahip olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaftır:

a) Fakülte tarafından yapılan yeterlilik sınavında 100 tam puan üzerinden 60 veya üstü puan almış olmak,

b) Senato tarafından eşdeğer kabul edilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 60 puanı son üç yıl içinde almış olduğunu belgelemek,

c) Daha önce Türkiye’de başka bir üniversiteye bağlı ilahiyat fakültesinin Arapça zorunlu hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış veya herhangi bir ilahiyat fakültesinin yaptığı Arapça yeterlilik sınavında en az 60 puan almış olmak,

ç) Son üç yılında, öğretim dili Arapça olarak belirlenen bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

Genel başarı notunun hesaplanması

MADDE 11 – (1) Genel başarı notu, yıliçi sınav notunun %40’ı ile yılsonu sınav notunun %60’ının toplanması ile elde edilir. Yıliçi sınav notu, ara sınavlardan alınan notların %60’ı ile kısa süreli sınavlardan alınan notların %40’ının toplanması sonucunda elde edilir. Yılsonu sınavında 50 puanın altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen, yılsonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alamayan ve genel başarı notu en az 60 olmayan öğrenciler başarısız sayılır.

(3) Bütünleme sınavında 50 puanın altında not alan öğrenciler başarısız sayılır. Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılındaki yeterlilik sınavlarına girebilir.

(4) Yılsonu sınavında veya bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, talepleri üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer program bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 12 – (1) Genel sınavda maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç gün içinde dilekçeyle Dekanlığa başvurabilir. Dilekçeler, Dekanlık tarafından kurulan komisyonda incelenir ve bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Hazırlık Sınıfı öğretim süresi

MADDE 13 – (1) İki yarıyıldan ibaret olan Hazırlık Sınıfında görülen haftalık ders saati en az yirmi, en fazla otuz saat olur. Hazırlık Sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Kayıtsız öğrenci

MADDE 14 – (1) Hazırlık Sınıfı derslerine kayıtsız öğrenci kabul edilmez.

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri

MADDE 15 – (1) Fakülte, Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin eğitim-öğretiminden sorumlu olup, disiplin ve izinli sayılma ve/veya kayıt dondurma işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğrencilik statüsü

MADDE 16 – (1) Hazırlık Sınıfında okuyan öğrencilerin tüm öğrencilik işlemleri Dekanlıkça yapılır.

İlişik kesme

MADDE 17 – (1) Hazırlık Sınıfında ilişik kesme, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.