24 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29542

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No         : 10026

Karar Tarihi   : 11/11/2015

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

1- 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince, 2011 ürün yılından itibaren, yazılı sözleşme esasına göre üretici tütünlerinin alım-satımında uygulanması gereken esasları belirleyen ve 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8/12/2010 tarihli ve 6051 sayılı Kurul Kararının ekinde yer alan tip sözleşmenin 3 üncü maddesinin (I) bendinin “I) Tütünün fidelik aşamasından başlayarak üretimin her devresinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tütünde kullanılması için ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri dışında kesinlikle başka herhangi bir bitki koruma ürünü kullanılmayacaktır. Bu ürünler kullanılırken doz miktarı, kullanım zamanı, uygulama ile kırım arasında geçmesi gereken süre gibi konularda ürün etiketi üzerinde yazılı kullanma talimatlarına kesinlikle riayet edilecektir. Amaç dışı bitki koruma ürünü kesinlikle kullanılmayacaktır. ALICI, çeşitli aşamalarda yaptıracağı kontroller meyanında, farklı zamanlarda alınmış tütün numunelerinde yapılan analiz sonucunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde en az iki kez kalıntı bulunması, tütünde kullanım ruhsatı olmayan herhangi bir bitki koruma ürünü kalıntısı saptanması ve bu durumun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ya da talep halinde Kurum tarafından uygun görülecek bir başka kuruluşta yapılacak laboratuvar analizleri sonucunda belirlenmesi halinde bu sözleşmeyi, ÜRETİCİ’ye bildirmek şartıyla tazminatsız olarak iptal etmeye yetkilidir. ALICI, bu kapsamda sözleşmesini iptal ettiği üreticileri analiz raporları ile birlikte iki gün içinde Kuruma ve Ege Tütün İhracatçıları Birliğine bildirir.” şeklinde değiştirilmesine,

2- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

karar vermiştir.