24 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29542

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi ile aynı bentte yer alan “Yayım Ücreti” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendine dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Başvuruya ilişkin ücretlerin ödendiğini gösterir bilgi;”

 “Yayım Ücreti: Yayımlanması istenen her 8x8 cm alan için alınan ücrettir. Bir görsel anlatımın boyutlarının 8x8 cm’yi aşması durumunda ilave yayım ücreti alınır. Yayım erteleme talebi varsa yayım ücreti, yayım ücretine ilişkin noksan bildiriminin yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olan ücretler üzerinden istenir.”

“Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz bir vekil aracılığıyla yapılan başvuru ya da taleplerde vekaletnamenin Enstitüye sunulmaması veya sunulan vekaletnamenin birinci fıkrada belirtilen şartları taşımaması halinde, eksikliğin giderilmesi için vekile 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de ikametgahı varsa bildirimler doğrudan başvuru ya da talep sahibine yapılır. Başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de ikametgahı yoksa başvuru ya da talep işlemden kaldırılır.

Vekil aracılığıyla yapılan işlemlerde, bu bendin birinci ve ikinci paragraflarında belirtilen şartları taşıyan bir vekaletnamenin Enstitüye daha önce sunulmuş olması ve talep edilen işlemi kapsaması durumunda, Enstitünün gerekli göreceği haller hakkı saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamenin yeniden sunulması gerekmez. Önceki tarihli vekaletnameye ilişkin bilgi verilmesi yeterlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aylık” ibaresi, “periyodik” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yenileme talebinde, talep dilekçesi, talep vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekaletname ve ücretin ödendiğini gösterir bilginin verilmesi zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve altıncı fıkralarının (c) bentlerinde yer alan “veya belge” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya belge” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.