22 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29540

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/92

Konu           :   İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 10.07.2015 tarihli ve 4482 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 05.02.2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesinde bulunan 18.255,84 m² yüzölçümlü, 2241 ada, 3 no.lu parsele yönelik “Tercihli Kullanım Alanı (Emsal:1,50; 2,00; 3,00; Hmax:Serbest), Park Alanı ve Yol” kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 19.02.2015 tarihli ve 2015/01 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine;

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Edirne Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine karar verilmiştir.