22 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29540

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/89

Konu           :   Taşınmaz Özelleştirmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 28/07/2015 tarih ve 4825 sayılı yazısına istinaden;

1- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 424 ada, 21 no.lu parselde bulunan 283,48 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 424 Ada, 21 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 424 Ada, 21 Parsel No’lu Taşınmazın 575.000.- (Beşyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet ÖZTÜRK’e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet ÖZTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 565.000.- (Beşyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Murat ASLAN-Serdar DİŞLİ Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Murat ASLAN-Serdar DİŞLİ Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”,

2- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 424 ada, 22 no.lu parselde bulunan 1.147,06 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 424 Ada, 22 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 424 Ada, 22 Parsel No’lu Taşınmazın 565.000.- (Beşyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yahya LAFÇI’ya ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yahya LAFÇI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

3- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 424 ada, 24 no.lu parselde bulunan 130,50 m2 yüzölçümlü arsanın (Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 424 Ada, 24 Parsel No’lu Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Amasya/Merkez Hızırpaşa Mahallesi, 424 Ada, 24 Parsel No’lu Taşınmazın 70.000.- (Yetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Fahrettin POLAT’a ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fahrettin POLAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 62.500.- (Altmışikibinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mehmet ÖZTÜRK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet ÖZTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararların onaylanmasına,

4- Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.