20 Kasım 2015 Tarihli ve 29538 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Gazi Uyum Evleri Yönetmeliği

—  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğ

—  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2015/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/6801 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/7812 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/8880 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/9020 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri