20 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29538

TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI

YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT)’NİN ATIFTA BULUNDUĞU

STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ (2015/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nde atıfta bulunulan Uyumlaştırılmış Ulusal Standart ve ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarının yer aldığı Ek-1’deki listenin yayımlanmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi ile 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetki

MADDE 3 – (1) Ek-1’de yer alan listedeki hususlarla ilgili önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.