20 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29538

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GAZİ UYUM EVLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli malul gaziler, vazife ve harp malulleri ile teröristle mücadele harekâtında yaralanan ve hastalananların, doğal ortamla baş başa kalarak tedavi ve rehabilitasyonlarına katkıda bulunulması, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sakin bir ortam içerisinde hayata hazırlanarak sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulup işletilen gazi uyum evlerinde uygulanacak işletme, bakım, idare, tesislerden faydalanma, mali hususlar ve denetime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetleri gazi uyum evlerini ve bu tesislerden faydalanacak kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 102 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Gazi uyum evi: Bu Yönetmelik esaslarına göre tesislerden faydalanma hakkına sahip, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli malul gaziler, vazife ve harp malulleri, teröristle mücadele harekâtında yaralanan ve hastalananların; doğal ortamla baş başa kalarak tedavi ve rehabilitasyonlarına katkıda bulunulması, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sakin bir ortam içerisinde hayata hazırlanarak sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulup işletilen tesis ve teşkilleri,

b) Gazi uyum evi hak sahibi;

1) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli malul gaziler, vazife ve harp malulleri, teröristle mücadele harekâtında yaralanan ve hastalananları,

2) Bunlarla beraber faydalanmak kaydıyla, bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarını; anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının bulunmaması durumunda iki kişiyi aşmamak kaydıyla diğer refakatçilerini,

c) Harp malulü: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli olup, Sosyal Güvenlik Kurumunca harp malulü olduğuna karar verilenleri,

ç) Hasta: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli olup teröristle mücadele görevi esnasında görevden kaynaklanan bir olay sebebi ile hastalanan ve bu nedenle tedavi gören kişiler ile tedavisi devam eden, henüz haklarında karar tesis edilmemiş ve kesin rapor almamış kişileri,

d) Malul gazi: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekât ve hizmetler sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri,

e) Vazife malulü: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli olup Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malulü olduğuna karar verilenleri,

f) Yaralı: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış veya halen görevli olup teröristle mücadele görevi esnasında görevden kaynaklanan bir olay sebebi ile yaralanan ve bu nedenle tedavi gören kişiler ile tedavisi devam eden, henüz haklarında karar tesis edilmemiş ve kesin rapor almamış kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Kurullar, Görev ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Gazi uyum evleri ile bunlara bağlı birimlerin kuruluş, teşkilat ve kadroları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

İdare

MADDE 6 – (1) Gazi uyum evleri, yönetim kurulu ve kadrolarına atanan veya görevlendirilen personel tarafından yönetilir.

(2) Yönetim kurulu, söz konusu tesisin işletme sorumluluğunu üstlenen asgari alay ve eşiti seviyedeki kıta komutanlığı veya karargâh ve kurum amirliği tarafından, kendi bağlısı kıta, karargâh ve kurumlardan seçilecek dört asil ve iki yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin kıdemlisi yönetim kurulu başkanıdır. Başkanın katılamadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim kurulu her takvim yılı başında bir yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim kurulu, ihtiyaç duyulması hâlinde, teşkilat bağlantısına göre aynı üst komutanlıklara bağlı tüm gazi uyum evleri için de görevlendirilebilir. Müteakip yıllarda aynı üyelerin tekrar görevlendirilmesi mümkündür.

(3) Yönetim kurulunun görevleri:

a) Gazi uyum evlerinin, kuruluş amaçlarına uygun olarak işletilmesini, geliştirilmesini sağlamak, hizmetlerin verimli ve nitelikli olarak yürütülmesine yönelik tedbirleri almak.

b) Gazi uyum evlerinin, gelir-gider durumlarını incelemek ve değerlendirmede bulunmak, düzenleyeceği raporlar ve tablolar ile üst komutanlığı bilgilendirmek.

c) Hizmetlerin en iyi ve düşük maliyetli sunulmasını sağlamak.

ç) Yönetimi kolaylaştıracak tedbirleri almak.

d) Yıllık ikmal planlarını onaylamak, yıllık ikmal planları dışında; üst komutanlık emirleri, acil ihtiyaçlar gibi sebeplerle meydana gelecek alımlarla ilgili kararları almak.

e) Gazi uyum evlerinde verilecek hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

f) Gazi uyum evleri müdürlüklerince mahallinde tespit edilmesi gereken ücretlerin tespitine ilişkin prensip, usul ve esasları belirlemek.

g) Hak sahiplerinin gazi uyum evlerine kabul önceliklerinin esaslarını tespit etmek.

(4) Yönetim kurulu en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır. İhtiyaç halinde yönetim kurulu başkanının çağrısı ile üç aylık süre dikkate alınmaksızın toplantı yapılabilir.

(5) Yönetim kurulunda kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit çıkması hâlinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.

(6) Alınan kararlar, tarih ve sayı verilmek suretiyle karar defterine işlenir. Alınan her karar yönetim kurulu üyelerince imzalandıktan sonra bağlı olduğu kıta komutanı, karargâh veya kurum amirinin onayına sunulur. Kararlar bağlı olunan kıta komutanı, karargâh veya kurum amirinin onayıyla kesinleşir.

(7) İdari denetleme kurulu, gazi uyum evlerine ve bunlara bağlı birimlere ait faaliyetlerin ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler ile yönetim kurulu kararlarına uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini, bina, demirbaş döşeme ve eşyanın bakımı ile muhafazasının iyi yapılıp yapılmadığını, muhasebe kayıtlarının, gelir ve giderlerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder.

(8) İdari denetleme kurulu, gazi uyum evinin bağlı olduğu kıta, karargâh veya kurum amiri tarafından her takvim yılı için en az üç kişiden oluşacak şekilde teşkil edilir.

(9) Denetleme kurulu faaliyeti sürekli olup, denetleme sonucu bağlı olunan kıta komutanı, karargâh veya kurum amiri ile tesis yönetim kuruluna bir rapor ile bildirilir.

Tesis müdürü

MADDE 7 – (1) Her bir gazi uyum evine birer müdür atanır veya görevlendirilir. Müdür, yürürlükte olan mevzuat ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak, amiri olduğu tesisin faaliyetleri ile ilgili hizmet ve işleri yürütmekle görevlidir. Müdür, tesisten yararlananların memnuniyetlerin en üst seviyeye çıkarılması ile tesisin etkin ve verimli şekilde işletilerek modern hale getirilmesini sağlayacak güçlü bir mali yapının oluşmasına yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür. Maiyetindeki personelin düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasından, tesis, malzeme ve araçların idare, bakım ve muhafazasından sorumludur.

Tesislerde çalışacak personel

MADDE 8 – (1) Gazi uyum evlerinde, kadrolarında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, hizmet alımı yöntemiyle temin edilen personel, mal alımı hizmetini sunan firma personeli, çırak ve beceri eğitimi öğrencileri ile özel hukuk hükümlerine tabi personel çalıştırılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gazi Uyum Evlerinde Sunulacak Hizmetler ve Hizmet Esasları

Gazi uyum evlerinde sunulacak hizmetler

MADDE 9 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulup işletilen gazi uyum evleri; gazi uyum evi hak sahiplerinin, doğal ortamla baş başa kalarak tedavi ve rehabilitasyonlarına katkıda bulunulması, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sakin bir ortam içerisinde hayata hazırlanarak sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, lokanta, piknik alanı, hayvanat bahçesi, hobi bahçesi, otel, sahil/plaj, su oyunları merkezi, spor alan ve tesisleri, çamaşır-ütü birimi, kütüphane, bireysel sosyal gelişim birimleri gibi birimler ile bu birimlerin işletilmesine yönelik kurulan diğer ünitelerin biri, birkaçı veya tamamından oluşur.

(2) Gazi uyum evleri bünyesinde açılacak tesisler ile sunulacak hizmetler; tesis ve personel imkânları, görevli personel durumu ve hak sahiplerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

Gazi uyum evlerinde hizmet esasları

MADDE 10 – (1) Gazi uyum evleri ve bünyesindeki tesislerin tüm faaliyetleri, bu Yönetmelikteki hükümler ve Genelkurmay Başkanlığınca bu konuda yayımlanacak yönerge ve direktifler kapsamında yürütülür.

(2) Gazi uyum evlerinde, hak sahiplerinin ilgilenebilecekleri uğraşı alanlarının araştırılması, bunlara uygun faaliyetlerin bulunması, onlara hoşça vakit geçirme imkânlarının sağlanması, yaşama sevinci, arzusu ve isteğinin yaratılması sağlanır.

(3) Tesislerden faydalanan kişiler, ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak hareket eder.

(4) Hak sahipleri yönetim kurulunca belirlenen ücreti ödeyerek tesislerden faydalanır. Bunlardan hangi hak sahiplerine, hangi tesislerde, ne oranda indirim yapılacağı yönetim kurulunca belirlenir.

(5) Gazi uyum evi bünyesinde bulunan birim ve tesislerin, yeterli talep olmaması nedeniyle boş kalması durumunda; muharip gazilerin, şehit annesi, babası, eşi, çocukları ve kardeşlerinin ve diğer hastaların tesislerden faydalanabilmelerine yönetim kurulunca karar verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hususlar ve İşletme Esasları

Mali hususlar

MADDE 11 – (1) Gazi uyum evleri ile bunların bünyesindeki işletmelere ait;

a) Muhasebe işlemleri,

b) Tesislerin gelirleri, sermayeleri ve satış fiyatları ile ihtiyaçlarının tespit ve temin esasları,

c) Satın alma ve muayene esasları,

ç) Kiralama ve kiraya verme esasları,

d) Bağış, promosyon, hibe, sergi, fuar ve reklam gelirleri,

e) Tutulacak kayıtlar,

f) Denetleme işlemleri,

20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

(2) Gazi uyum evlerinin gelirleri; işletme ve kira gelirlerinden, bağışlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren dernek ve vakıflardan hizmet alımı/ayni/nakdi şekilde yapılacak aktarımlardan, sergi, fuar, promosyon, reklam ve diğer gelirler ile bu gelirlerden elde edilecek faiz gelirlerinden oluşur.

(3) Gazi uyum evleri ile bunların bünyesindeki işletmelerden elde edilen gelirlerden, tesislerin faaliyet alanına giren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alım giderleri karşılanır. Tesis gelirleriyle karşılanamayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait giderler genel bütçeden karşılanır.

İşletme esasları

MADDE 12 – (1) Gazi uyum evlerinin işletilmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü araç ve diğer imkânlarından yararlanılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

MADDE 13 – (1) Gazi uyum evlerindeki birimler ile bu birimlerde görev yapan personelin görev ve sorumlulukları, tesisten faydalanmak için müracaat edeceklerden istenecek belgeler, hak sahiplerinin tesislerde uymaları gereken kurallar, disiplin, tesisten ilişik kesme ve esasları, psiko-sosyal destek hizmetleri kapsamında kurulacak engelli spor kulübünün faaliyetleri ile işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak yönergeyle düzenlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda;

a) Genel hususlara ilişkin, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği,

b) Gazi uyum evleri bünyesinde bulunan sosyal hizmet sağlayan tesis ve teşkillere ilişkin, Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği,

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.