19 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29537

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞ,

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, hizmetin özelliklerini esas alarak belirleyen usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ANT: Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesislerini,

b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

c) Başkan: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkanını,

ç) Başkan yardımcısı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan yardımcısını,

d) Başkanlık: Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,

e) Bölge müdürlüğü: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Doğu ve Batı Bölge Müdürlüklerini,

f) İşletme müdürlüğü: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan İşletme Müdürlüklerini,

g) Merkez teşkilatı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının ana hizmet birimleri ile danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimlerini,

ğ) NATO: Kuzey Atlantik Antlaşması Organizasyonunu,

h) POL: Petrol, yakıt ve yağlayıcılarını,

ı) Taşra teşkilatı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge Müdürlükleri ile bağlı ünitelerini,

i) Üst yönetici: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını,

j) Yönetim Kurulu: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluk

Yetkilerin kullanılması ve devri

MADDE 4 – (1) Merkez ve taşra teşkilatında her kademedeki yöneticiler, kanunlardan ve ikincil mevzuattan kaynaklanan yetkilerini, kanuni sınırlar içerisinde, tarafsızlık ve kanun önünde eşitlik ilkelerine ve kamu yararına uygun olarak kullanırlar.

(2) Yöneticiler, kanunla izin verilen hallerde ve yazılı olmak şartıyla yetkilerini kısmen, hiyerarşik yapıya uygun olarak alt makamlara devredebilir.

(3) Kullanılması kanunla doğrudan bir kamu görevlisine verilmiş yetkiler, eşgüdüm ve planlama yetkisi, disiplin cezası verilmesi yetkisi ve yetki devriyle devralınan yetkiler gibi bizzat kullanılması gereken yetkiler devredilemez.

(4) Yöneticiler, kanunla izin verilen hallerde, yapmaya yetkili oldukları işlemlerden bir kısmının imzalanması yetkisini alt makamlara devredebilir.

(5) Yöneticiler, ikincil mevzuat ile tanınan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla makamlara Başkanın onayı ile devredebilir.

(6) Devredilen imza yetkisinin kullanılmasından dolayı, devreden ve devralan birlikte sorumludur.

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Başkanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst yöneticiye karşı sorumludur.

(2) Merkez ve taşra teşkilatının yönetim ve yürütme kademelerinde çalışan personel, bu Yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasından ve yerine getirilmesinden sorumludur.

(3) Merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

Teşkilat

MADDE 6 – (1) Başkanlık 7 nci maddede belirtilen merkez ile 8 inci maddede belirtilen taşra teşkilatından oluşur.

Merkez teşkilatı

MADDE 7 – (1) Başkanlığın merkez teşkilatı aşağıda belirtilen kişi ve birimlerden oluşur:

a) Başkan ve Başkan yardımcıları.

b) Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanlığı.

c) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı.

ç) Tedarik Dairesi Başkanlığı.

d) Mali İşler Dairesi Başkanlığı.

e) Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı.

f) Teftiş Kurulu Başkanlığı.

g) Hukuk Müşavirliği.

Taşra teşkilatı

MADDE 8 – (1) Başkanlığın taşra teşkilatı; bölge müdürlüklerinden ve bu bölge müdürlüğüne bağlı olan işletme müdürlükleri, şube müdürlükleri ile şefliklerden oluşur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Teşkilatının Görevleri

Başkanlığın görevleri

MADDE 9 – (1) Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiş olup, bu görevler Yönetim Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde yerine getirilir:

a) NATO alt yatırım programı gereğince veya bütçeden askerî ihtiyaçlar için inşa edilmiş veya edilecek olan akaryakıt tesisleri ile boru hatlarını öncelikle Türk Silâhlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacına cevap verecek şekilde işletmek.

b) Akaryakıt tesisleri ile boru hatlarının her türlü bakım, onarım ve korunmasına dair tüm hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan ilâve tesisleri kurmak veya kurdurmak.

c) Hazarda ve seferde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve Bakanlıkça protokol ve sözleşmeye bağlanmış olan veya Bakanlık tarafından Başkanlığın temin ile görevlendirdiği akaryakıt ve madeni yağları, sözleşme veya protokolde belirtilen yerlerden teslim alarak depolamak ve dağıtımını sağlamak.

ç) Atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla depolama ve iletim faaliyetlerinde bulunmak ve gelir sağlamak.

d) Akaryakıt tesislerine ilişkin yapılacak veya plânlanacak faaliyetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak.

e) Teşkil edeceği tanker filoları veya sivil nakliye ve petrol kuruluşları vasıtasıyla boru hattı dışındaki akaryakıt naklini sağlamak, gerektiğinde denizaşırı nakliyatlar için deniz tankeri satın almak veya kiralamak.

f) POL tesislerine ait haberleşme sisteminin işletme ve idamesini sağlamak.

g) Başkanlık emrinde çalışan personele ilişkin idarî, sosyal ve malî her türlü işlemleri yürütmek.

ğ) Diğer akaryakıt boru hattı işletmesiyle uğraşan kuruluşlara işletme ve bakım hizmetleri satışı yapmak.

h) İşletme ve bakımın idamesi ile Başkanlığı harbe hazır durumda bulundurmak; akaryakıt, madeni yağ ve türevleri ile gerekli her türlü araç, gereç, teçhizat, demirbaş malzeme, yedek parçayı yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan satın almak, kiralamak, depolamak ve dağıtımını yapmak, Başkanlık tesislerinin korunmasını Bakanlıkça tahsis edilen silahlarla sağlamak.

ı) NATO makamlarından sarf müsaadesi sağlanması mümkün görülmeyen projeler için hizmetin gerektirdiği bina ve buna bağlı olarak altyapı inşaatını veya tadilat işlerini yaptırmak, kiralamak veya satın almak, aynî haklar tesis etmek, ettirmek ve kaldırmak.

i) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarını belirlemek.

j) Takip ve temyizden fayda umulmayan dava ve kararların infazından vazgeçmek.

k) Bakan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkan yardımcılığının görevleri

MADDE10 – (1) Başkan yardımcılığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın görevlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak.

b) Kendisine bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Başkan yardımcılığı bu görevleri yerine getirirken Başkana karşı sorumludur.

Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanlığının görevleri

MADDE 11 – (1) Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) NATO alt yatırım programı gereğince veya bütçeden askeri ihtiyaçlar için inşa edilmiş veya edilecek olan akaryakıt tesisleri ile boru hatlarını öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacına cevap verecek şekilde işletilmesini sağlamak.

b) Hazarda ve seferde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve Bakanlıkça protokol ve sözleşmeye bağlanmış olan veya Bakanlık tarafından Başkanlığın temin ile görevlendirdiği akaryakıt ve madeni yağları, sözleşme veya protokolde belirtilen yerlerden teslim alarak depolamak ve dağıtımını sağlamak.

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dış takviye kuvvetlerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını temin etmek için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yürütmek ve denetlemek.

ç) Akaryakıtın petrol rafinerilerinden gemi, boru hattı, sarnıçlı vagon ve kara tankerleri ile Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı/Türk Silahlı Kuvvetleri depolarına aktarılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulması çalışmalarının yürütülmesini takip ve kontrol etmek.

d) Akaryakıt tesisleri, sarnıçlı vagon ile boru hatlarının işletilmesini ve her türlü bakım, onarım ve korunmasına dair tüm hizmetlerin planlanmasını, yürütülmesini ve denetlenmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan ilave tesisleri kurmak, kurdurmak.

e) Tanker filoları veya sivil nakliye ve petrol kuruluşları vasıtasıyla boru hattı dışındaki akaryakıt naklini sağlamak.

f) Akaryakıt tesislerine ilişkin yapılacak veya planlanacak faaliyetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak.

g) Diğer akaryakıt boru hattı işletmesi ile uğraşan kuruluşlara işletme, bakım ve depolama hizmetleri satışı yapmak.

ğ) Boru hasarları, hırsızlık, istimlâk sahasına tecavüz ve geçiş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

h) Atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla depolama ve iletim faaliyetlerinde bulunmak ve gelir sağlamak.

ı) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu bina, akaryakıt deposu ve arazinin kiralanması ile satın alınmasını sağlamak.

i) NATO kaynaklarından yapılması mümkün olmayan hizmetin gerektirdiği bina ve alt yapı inşaatını yapmak veya yaptırmak.

j) Tesislerle ilgili NATO projelerini takip etmek.

k) NATO denetlemelerini organize etmek, katılmak ve sonuçlarını takip etmek.

l) NATO standart ve dokümantasyonlarını takip etmek ve uygulamak.

m) Tesislerin harbe hazır durumda bulundurulmasını sağlamak.

n) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarını belirleme çalışmalarını yapmak.

o) Başkanlığın görev ve faaliyet alanları ile ilgili her türlü imar planı, imar uygulaması ile boru hattı güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis, devir ve kamulaştırma işlerini yapmak veya yaptırmak.

ö) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görevleri

MADDE 12 – (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın insan gücü politikası ve planlanması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve verimlilik ölçümlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

b) Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük iş ve işlemlerini yürütmek.

c) İşçi ve işveren ilişkilerini takip ve koordine etmek.

ç) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

d) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Toplu iş sözleşme görüşmelerine ve çalışmalarına katılmak ve bununla ilgili hizmetleri yürütmek.

f) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Tedarik Dairesi Başkanlığının görevleri

MADDE 13 – (1) Tedarik Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Harcama yetkilisi bulunduğu veya harcama birimlerince Başkanın onayı ile ihale yetkisi devredilen mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alımı, kiralama, akaryakıt iletim ve depolama işlerine ilişkin ihaleleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri uygulanmak üzere ilgili birimlere göndermek.

b) İhale konusu işlere ilişkin ihale dokümanlarını hazırlamak, hazırlatmak.

c) Başkanlık merkez binasının bakım ve onarımı ile asansör, sıhhi tesisat, elektrik, iklimlendirme sistemlerinin çalıştırılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını ilgili birimlerle koordineli olarak yaptırmak.

ç) Başkanlığın taşınır mallarına ilişkin işlemlerini 8/2/2013 tarihli ve 28553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yürütmek.

d) Başkanlığın yatırım program tekliflerini Kalkınma Bakanlığına bildirmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

e) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

f) Başkanlık merkez binası ile ilgili yangın, hırsızlık ve sabotaja karşı korunması ile ilgili gerekli önlemleri almak.

g) Genel evrak, arşiv ile toplantı ve sosyal faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek.

ğ) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri

MADDE 14 – (1) Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın bütçesini yıllık hedeflere göre hazırlamak.

b) Bütçe, bilanço, finansman ve muhasebe işlemlerini yürütmek.

c) Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

ç) Mali istatistikleri hazırlamak ve ilgili makamlara göndermek.

d) Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.

e) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görevleri

MADDE 15 – (1) Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)                Başkanlık projelerinin bilişim alt yapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Başkanlık otomasyon stratejilerini belirlemek.

c) Bilgi güvenliği ve güvenirliği konusunun politikaları ve ilkelerini belirlemek, gereken önlemleri almak, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

ç) İnternet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.

d) Başkanlığın bilişim alt yapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

e) Başkanlık merkez teşkilatı birimlerinde kullanılan bilgisayar, telefon, yazıcı, santral cihazlarının bakım ve onarımını yapmak.

f)                Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri

MADDE 16 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlık teşkilatının her türlü faaliyet, iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek.

b) Başkan tarafından belirlenen konularda araştırma ve incelemeler yapmak.

c) Başkanlığın faaliyetlerini geliştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlayıp Başkana sunmak.

ç) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliğinin görevleri

MADDE 17 – (1) Hukuk Müşavirliği; 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, Başkanlığının Muhakemat Hizmetleri ile Hukuk Danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Başkanlığının taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Başkanlığı temsil etmek, Başkanlık leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek.

b) Başkanlık tarafından hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek.

c) Denetleme ve Teftiş Kurulu raporlarına istinaden Başkan tarafından havale edilen konularda gerekli hukuki işlemleri yapmak.

ç) Başkanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Başkanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Başkanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip istişari mahiyette hukuki mütalaasını bildirmek.

d) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda istişari mahiyette mütalaa vermek.

e) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak.

f) Başkan tarafından verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 18 – (1) Taşra Teşkilatı, Bölge Müdürlükleri ile bağlı işletme müdürlüklerinden oluşur.

Bölge Müdürlüğünün görevleri

MADDE 19 – (1) Bölge Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sorumluluk alanına giren boru hatları ile tesislerin işletme, bakım, onarım, koruma ve güvenliği ile bu iş ve hizmetlere yönelik, teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetlerini yürütmek.

b) Sorumluluk sahasında bulunan tesislerin her an kullanıma hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

c) Sorumluluk sahası içerisinde bulunan her türlü akaryakıt faaliyetlerini yapmak, takip ve kontrol etmek.

ç) Bölge Müdürlüğünün taşınır mal işlemlerini yürütmek.

d) Bölge Müdürlüğünün bütçe tekliflerini hazırlamak ve Başkanlığa bildirmek.

e) Başkanlık makamı tarafından verilen diğer işleri yapmak veya yaptırmak.

İşletme Müdürlüğünün görevleri

MADDE 20 – (1) İşletme Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sorumluluk alanına giren boru hatları ile tesislerin işletme, bakım, onarım, koruma ve güvenliği ile bu iş ve hizmetlere yönelik, teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetlerini Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek.

b) Sorumluluk sahasında bulunan boru hatları ve tesislerin her an kullanıma hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

c) Sorumluluk sahası içerisinde bulunan her türlü akaryakıt faaliyetlerini yürütmek.

ç) İşletme Müdürlüğünün taşınır mal işlemlerini yürütmek.

d) Bölge Müdürlüğünce verilen diğer işleri yapmak.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususlar yönergeyle düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.