18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29536

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERİ MÜZELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/9/1984 tarihli ve 18531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Müzeler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 26 ncı maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 103, 105, 106 ve 107 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki askerî müzelerin statülerine göre işletilmesi ile personelin nitelikleri ve kadro görev yeri tanımları Genelkurmay Başkanlığınca yönerge ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Askerî kültür varlığı (10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamına giren silah, mermi ve bıçaklar hariç) bulundurulduğuna veya müzayede yolu ile satış yapılacağına dair haber alan ilgili askerî müze komutanlıkları, uzman personel görevlendirerek malzemeyi yerinde inceler. Askerî müze komutanlıklarına getirilen askerî kültür varlıklarından inceleme yapılması gerekli görülenler emanete alınır ve söz konusu varlıkları getirenlere Taşınır Mal Geçici Teslim Tesellüm Belgesi verilir. Müzeye getirilen ve yapılan tebligata rağmen bir yıl içinde sahiplerince geri alınmayan varlıklar müze envanterine kaydedilir. İncelenen malzemeler, aşağıdaki şekilde tasnif ve tescil edilir.

1- Korunması gerekli askerî kültür varlığı niteliğinde olup, askerî müzelere alınması uygun görülenler; askerî müzelerdeki değer takdir komisyonlarının takdir edeceği değeri maliklerine ödenmek suretiyle askerî müzeye alınabilir. Satın alınamayanlar sahiplerine bir belge ile iade olunur. Sahipleri tarafından korunacak bu malzemeler, ilgili askerî müzelerce tescil edilir ve 3 yılda bir kontrole tabi tutulur. Gerçek kişilerin ellerinde bulunan ata yadigârı korunması gerekli askerî kültür varlıkları, ilgili askerî müzenin tescil ve kontrolüne tabi olmak şartıyla maliklerinin mülkiyetinde ve tasarrufunda bırakılırlar.

2- Korunması gerekli askerî kültür varlığı niteliğinde olup, askerî müzeye alınması uygun görülmeyerek belge ile iade edilen eserler, sahipleri tarafından muhafaza edilir veya istenildiği takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir.

3- Müzelik niteliği olmayıp, tasnif ve tescil dışı bırakılan malzemeler sahiplerine bir belge ile iade olunur. Bu malzemeler üzerinde sahipleri her türlü tasarrufta bulunabilirler. 1, 2 ve 3 üncü bentlerde sözü geçen belgeler, eseri teşhis edebilecek nitelikte düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinin uygulanmasından, Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılan yönergede belirlenen esaslar dâhilinde birinci sınıf askerî müze komutanlıkları yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“8- Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihine ait etnografik nitelikteki malzemeler (Birliklerde kullanılan ikmal, bakım, sıhhiye, haberleşme, eğitim yardımcı malzemeleri ve benzeri).”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – Birinci sınıf askerî müze statüsündeki halka açık müzeler, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen malzemeleri toplamak, korumak, sergilemek ve malzemelerin bakım/onarımını yapmakla yükümlüdürler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – Askerî müzelerde mevcut malzemelerin bilimsel kayıt ve sicillerinin tutulmasına ilişkin esaslar Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılan yönerge ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Askerî kültür varlıklarının bakım, onarım ve konservasyonlarını temin amacı ile birinci sınıf askerî müze komutanlıkları bünyesinde gerekli atölye ve laboratuarlar kurulabilir. Laboratuar ve atölyelerin çalışma usulleri Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılan yönerge ile belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – Askerî müzeler, kapsadıkları askerî kültür varlıklarının, tarih açısından araştırma ve incelemelerini müze uzmanları, bakım ve onarımlarını restoratör ve konservatörleri vasıtasıyla yaparlar. Müze uzmanları, restoratör ve konservatörler araştırma ve incelemeler için;

1- Yurt içinde ve yurt dışında kendi uzmanlık konuları ve müzecilikle ilgili kongre, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklere katılabilirler,

2- Askerî tarih, müzecilik, bakım, onarım ve koruma ile ilgili literatürü takip ederler, gerekli görülenlerin askerî müze kütüphanesine teminini sağlarlar,

3- Araştırma, geliştirme faaliyetleri için gerekli olan bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurt içi ve yurt dışı müzecilik faaliyetlerine ve kurslara iştirak ettirilebilirler,

4- Müzecilikle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ilişkide bulunabilir ve Genelkurmay Başkanlığından izin alarak bu kuruluşlara üye olabilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – Askerî müzeler genel sergileme faaliyetlerinin yanı sıra;

1- Özellik taşıyan malzemelerinden öğretici sergiler, kişisel çalışmalar, kurum koleksiyonları ve özel koleksiyonlardan oluşan sergiler açabilirler. Konularıyla ilgili olarak seminer ve konferanslar düzenleyebilirler.

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmakta olan personeli güzel sanatlara teşvik etmek maksadıyla, giderleri eser sahipleri tarafından karşılanmak şartıyla kişisel çalışmalardan oluşan sergiler açabilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askerî kültür varlıklarının geçici olarak verilmesi

MADDE 26 – Askerî ve sivil müzelerin eğitim-öğretim ve tanıtım maksatlı açacağı sergilere geçici olarak malzeme verilmesi, bağlantı durumuna göre, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının iznine tabidir.

Geçici olarak eser verme süresi, eserlerin nitelik ve niceliği ile eser verilecek müzenin koşullarına göre tespit edilir. Eserler her hâlükârda geçici olarak en fazla iki yıl süreyle verilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Askerî kültür varlıklarının devren verilmesi

MADDE 26/A – Askerî ve sivil kurumların talepleri hâlinde, mevcut veya yeni açacakları müzelere, askerî müzelerden devir şeklinde malzeme verilmesi, devlet müzelerinde bulunmasının gerekli görülüp görülmediğinin tespiti amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ve Millî Savunma Bakanının onayı ile yapılır. Ancak;

1- Koleksiyonun bozulmasına neden olacak,

2- Sergilenen ve yeterli sayıda bulunmayan,

3- Çabuk yıpranabilecek hassas yapıdaki,

4- Tarihteki önemli kişi ve olaylara ait nadir eserler ile bir kişi, olay veya birliği temsil etmek amacıyla verilen ya da mevzuat uyarınca belli sayıda yaptırılan,

eserlerin devren verilmesine müsaade edilmez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askerî müzelerdeki askerî kültür varlıkları ve dokümanlardan yararlanma

MADDE 30 – Tarihteki önemli kişi ve olaylara ait nadir eserler ile bir kişi, olay veya birliği temsil etmek amacıyla verilmiş olan ya da mevzuat uyarınca belli sayıda yaptırılmış olan askerî kültür varlıklarının taklitleri yaptırılmaz.

Eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacıyla askerî kültür varlıkları ve dokümanlardan, fotoğraf, diyapozitif, film, video, mikrofilm, resim, kalıp, taklit yapmak sureti ile yararlanılabilir. Ancak;

1- Bu faaliyetlerden amatör amaçlı kişisel çalışmalar için müzenin bağlı olduğu Başkanlık/Komutanlığın yazılı müsaadesi gereklidir.

2- Şahıslar, resmî ve özel kuruluşlar; profesyonel ve ticarî amaçlarla bu faaliyetlerden askerî müze özel yönergelerine aykırı olmamak kaydı ile yararlanabilmek için kuruluş bağlantılarına göre Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından izin almak zorundadırlar.

3- Bu faaliyetlerden ücret karşılığı istifade edilir. Ücretler Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılan yönerge ile belirlenir.

4- Amatör veya profesyonel maksatlarla yapılan bu çalışmalarda, ilim adamlarından, tez çalışması ve ödev için öğrencilerden, devlete bağlı resmî kurumlardan ücret alınmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“5- Askerî müzelerde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonların kira gelirleri,”

“7- Askerî müzelerde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonlar ile kafeteryalar ve büfelerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, mal ve hizmet alımı sonucu elde edilen gelirler.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askerî müzelerden elde edilen gelirler, bu yerlerin yenilenmesi ve yeniden inşası veya idamesi ile modern hâle getirilmesi ve kitaplıkların tesis ve zenginleştirilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için sarf olunur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 34 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Kiralama işlemleri

MADDE 34/A – Askerî müzelerde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonlar ile kafeteryalar ve büfelerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, mal ve hizmet alımına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1- Askerî müzelerde özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin, personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alımı veya kiralama yoluyla dışarıdan karşılanabilir.

2- Kiraya verilme, işletilme, işlettirilme, mal ve hizmet alımı işlemleri askerî müze komutanlıklarınca yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin müze gelirlerine dâhil edilir.

3- Kiraya verme işlemleri, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

“Muafiyet ve istisnalar

MADDE 34/B – Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen askerî müzeler kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamaz.

Askerî müzeler emlak vergisinden, mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.”

“Hazine payı

MADDE 34/C – Askerî müzelerde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonlardan oluşan kültür siteleri, kamu ve özel kurum/kuruluşları, dernekler ile gerçek ve tüzel kişilere kiralanma yolu ile tahsis edilir.

Kira ücretleri her yıl Aralık ayında askerî müzeler tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşların uygulamaları da göz önünde bulundurularak, askerî müzeler arasında yapılacak koordinasyon sonucu belirlenir ve müzenin bağlı olduğu Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayını müteakip Ocak ayında yürürlüğe girer.

Kültür sitesi salonlarının kiraya verilmesi, işletilmesi veya işlettirilmesinden elde edilen aylık gayrisafi hâsılatın %1’i, en geç takip eden ayın 20’sine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. Bu oranı sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Askerî müzeler hesaplayacakları hazine paylarını takip eden ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar faaliyette bulundukları yerlerdeki Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, Ek-1’deki “Aylık Gayrisafi Hâsılattan Hazineye Yatırılacak Tutara İlişkin Bildirim Formu” ile bildirir ve aynı süre içinde yatırır. Ek-1 Bildirim iki nüsha düzenlenir; bir nüshası muhasebe birimine verilir, bir nüshası ise askerî müzede muhafaza edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 – Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulandığı askerî müzelerde materyallerin giriş, çıkış ve devir işlemlerinde, 25/7/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğine göre düzenlenmesi öngörülen belgeler kullanılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekteki Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve Kültür ve Turizm Bakanları birlikte yürütür.

 

Eki için tıklayınız.