18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29536

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış, (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiş, mevcut (m) bendi (n) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, diğer bentler buna uygun olarak teselsül ettirilmiştir.

“m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

“n) Yeterlik Sınavı: Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı yeterlik yazılı ve sözlü sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,”

“d) Son başvuru tarihinde geçerli olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden YDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “KPDS” ibareleri “YDS” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavı, uzmanlık tezinin tez jürisi tarafından kabul edilerek Başkanlığa intikal ettiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınav tarihi en az üç ay önceden ilgililere duyurulur.

(2) Yazılı sınav konuları, tez konularının belirlenmesini takip eden bir ay içinde, uzman yardımcılarının çalıştıkları birimler göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Sözlü sınavda, aday;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Başarı puanı yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

(5) Yazılı veya sözlü sınavlarda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci bir hak verilir. Sözlü sınavda başarısız olanlar tekrar yazılı sınava alınmadan doğrudan sözlü sınava alınır.

(6) Tez teslim tarihi ile yeterlik sınavı arasındaki süre içinde uzman yardımcılarının çalışmalarını yapabilmeleri için birim amirlerince gerekli tedbirler alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak şartına bağlıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlıkta halen Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlardan, yeterlik sınavına girmemiş olanların yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olarak yapılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/8/2012

28378